بررسی راه‌کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

نویسندگان

  • حسن شامی کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
  • فرزاد بیات موحد مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
چکیده مقاله:

در مناطق خشک و نیمه‌خشک، انجام شخم در جهت شیب به­‌خصوص در زمان وقوع بارندگی‌­های با شدت زیاد، منجر به فرسایش و هدررفت بیش­تر خاک می­‌شود. با اعمال روش‌­های مدیریتی و به‌­زراعی می­‌توان از میزان اثرات نامطلوب عملیات خاک‌ورزی در این­گونه اراضی کاست. به­‌منظور بررسی اثر شخم عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش در کاستن اثرات نامطلوب عملیات خاک‌­ورزی بر فرسایش خاک، این تحقیق در 18 کرت استاندارد واقع بر سه طبقه شیب 12-0، 20-12 و 40–20 درصد با سه تکرار، در قالب کرت­‌های خرد شده در پایه طرح بلوک‌­های کامل تصادفی در دو سال متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب سهرین‌‌قره چریان اجرا شد. در سال زراعی 82-81 در نیمی از کرت­‌ها شخم در جهت شیب و در نیمی دیگر شخم عمود بر جهت شیب اعمال شد. در سال زراعی 84-83 در تمامی کرت­‌ها شخم در جهت شیب اعمال شده، در نیمی از آن­‌ها کاه و کلش گندم به مقدار پنج تن در هکتار به­‌صورت مالچ سطحی پاشیده شد. در طول دوره بررسی، بعد از هر واقعه بارندگی منجر به روان­اب، اقدام به نمونه‌­برداری و اندازه­‌گیری مقدار رسوب جمع شده در مخازن نصب شده در انتهای کرت‌­ها شد. بررسی نتایج نشان داد که اعمال شخم عمود بر جهت شیب، سبب کاهش 10.1، 11.5 و 10.4 برابر میزان هدررفت خاک در کرت­‌های شخم خورده در جهت شیب شد. کاربرد مالچ نیز سبب کاهش 36.9، 10.8 و 55.4 برابر میزان هدررفت خاک در کرت‌های بدون کاربرد مالچ و به‌ترتیب برای طبقات شیب 12-0، 20-12 و 40-20 درصد شد. این نتایج موید افزایش نفوذ و کاهش هدررفت خاک با اعمال شخم عمود بر جهت شیب و کار برد مالچ کاه و کلش است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی راه کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

در مناطق خشک و نیمه خشک، انجام شخم در جهت شیب به­ خصوص در زمان وقوع بارندگی ­های با شدت زیاد، منجر به فرسایش و هدررفت بیش­تر خاک می­ شود. با اعمال روش ­های مدیریتی و به ­زراعی می­ توان از میزان اثرات نامطلوب عملیات خاک ورزی در این­گونه اراضی کاست. به­ منظور بررسی اثر شخم عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش در کاستن اثرات نامطلوب عملیات خاک ­ورزی بر فرسایش خاک، این تحقیق در 18 کرت استاندارد ...

متن کامل

برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی اقتصادی مک کانل گسترش یافته و با استفاده از اطلاعات میدانی در عرصه خاک، هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیم...

متن کامل

بررسی مدیریت اراضی دیم گونه های چندساله مرتعی به جای گونه های یکساله جهت مبارزه اکولوژیک با فرسایش خاک

کشت گونه های چندساله مرتعی به جای دیمزارهای گندم راهکار مهمی جهت جلوگیری از فرسایش سطحی و بالا بردن تولید علوفه منطقه می باشد. برای بررسی علل عدم موفقیت علوفه کاری دیم(onobrychis viciaefolia) در مناطق سمیرم و چادگان 12 ایستگاه درنظر گرفته شد. ابتدا در هرایستگاه از نمونه برداری permanent plat در سال اول و دوم استفاده و تعداد پایه های یخ کش شده اسپرس یادداشت گردید. در هر ایستگاه برای تهیه نمونه ه...

متن کامل

برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی اقتصادی مک کانل گسترش یافته و با استفاده از اطلاعات میدانی در عرصه خاک، هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیم...

متن کامل

تاثیر ویژگی‌های خاک بر روان‌آب و فرسایش خاک در اراضی جنگلی

فرسایش خاک یک چالش جهانی بوده که به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید کرده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌ محیطی به ‌شمار می‌رود. یکی از متغیرهای مهم و قابل بررسی بر فرایند روان‌آب و فرسایش خاک، ویژگی‌های خاک می‌باشد. لذا این پژوهش برای بررسی شماری از متغیرهای موثر خاک در روان‌آب و فرسایش خاک، در دو پایگاه پژوهشی جنگلی واقع در محدوده شهرستان ساری انجام شده است. در ادامه در 15 نقطه تصادفی از هر پ...

متن کامل

بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان)

میزان فرسایش و تولید رسوب در سطح حوزه­های آبخیز به اثر شرایط پیچیدة حاکم بر حوزه،کنترل گردیده و لذا مطالعة آنها برای درک مسایل موجود و مدیریت آن ضروری است.   در این تحقیق، ابتدا 7، 3، و 3 زیر حوزة آبخیز به ترتیب جنگلی، مرتعی، و کشاورزی در حوزة آبخیز معرف کسیلیان واقع در دامنة شمالی البرز و با شرایط تقریباً مشابه فیزیکی، اقلیمی، زمین شناسی، و خاکشناسی انتخاب شد تا در خصوص عملکرد آنها در ایجاد فرس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  275- 279

تاریخ انتشار 2010-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023