بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

نویسندگان

  • فریبرز ناطقی الهی
چکیده

ستونهای فولادی پر شده با بتن CFST نوعی از ستونهای مرکب می‌باشند، که بدلیل مزایای فراوانی که نسبت به ستونهای بتن آرمه و فولادی دارند استفاده از آنها مخصوصاً در ساختمانهای بلند در سالهای اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. از جمله این مزایا می‌توان به سادگی نصب و اجرا، مسائل اقتصادی، حذف هزینه‌های قالب‌بندی، عملکرد خوب در مقابل نیروهای لرزه‌ای، مقاومت بیشتر با حجم کمتر و شکل‌پذیری بالا اشاره نمود. در این تحقیق رفتار ستون‌های CFST و اثر ورق‌های سخت کننده که در نواحی بحرانی (محل تنش‌های حداکثر) در داخل ستون به جدار فولادی جوش می‌شوند، بصورت تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بررسی‌ها 6 نمونه ستون با مقیاس حدود 3/1 در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم‌افزار ANSYS تحلیل شده است. همچنین نمونه‌های موردنظر در آزمایشگاه سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. تعدادی از نمونه‌ها بدون ورق‌های سخت کننده بوده و در تعدادی ورقهای سخت کننده در ناحیه بحرانی ستون قرار داده شده است. نمونه‌ها در تحلیل و آزمایشات تحت بار محوری فشاری برابر Pu 0.2توام با بارجانبی متناوب افزایش یابنده تا انهدام کامل ستون قرار میگیرند و منحنی‌های رفتاری نمونه‌ها ترسیم شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. از لحاظ شکل مقطع عرضی، سه شکل دایره، مربع و هشت ضلعی در نظر گرفته شده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن cfst

ستونهای فولادی پر شده با بتن cfst نوعی از ستونهای مرکب می باشند، که بدلیل مزایای فراوانی که نسبت به ستونهای بتن آرمه و فولادی دارند استفاده از آنها مخصوصاً در ساختمانهای بلند در سالهای اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. از جمله این مزایا می توان به سادگی نصب و اجرا، مسائل اقتصادی، حذف هزینه های قالب بندی، عملکرد خوب در مقابل نیروهای لرزه ای، مقاومت بیشتر با حجم کمتر و شکل پذیری بالا اشاره نمود. در ا...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر ورق‌های سخت‌کننده در رفتار ستون‌های فولادی پُرشده با بتن CFST

ستون‌های فولادی پُرشده با بتن CFST نوعی از ستون‌های مرکب هستند که به‌دلیل مزایای فراوانی که نسبت به ستون‌های بتن‌آرمه و فولادی دارند، استفاده از آن‌ها مخصوصاً در ساختمان‌های بلند در سال‌های اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق اثر ورق‌های سخت‌کننده که به‌صورت سرتاسری و یا در نواحی بحرانی )محل تنش‌های بیشینه(در داخل ستون به جدار فولادی جوش می‌شوند، به‌صورت آزمایشگاهی بررسی می‌شوند. در این ب...

متن کامل

بررسی رفتار ستون‌های فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) تحت بارگذاری پیچشی چرخه‌ای

ستون­های فولادی دوجداره پر شده با بتن (Concrete- Filled Double Skin Steel Tubular) جزء خانواده­ی ستون­های فولادی پر شده با بتن(CFST) به شمار می­روند، در ستون­های CFDST جداره فولادی و بتن موجود بر رفتار یکدیگر تأثیرگذارند، به نحوی که بتن مانع از کمانش جداره­های فولادی داخلی و بیرونی می­شود و دو جداره فولادی تحت اثر بارگذاری موجب ایجاد نیروی دورگیر(Confinement Force) می­گردد و از همین­رو موجب افز...

متن کامل

بررسی رفتار سازه‌ای ستون‌های دوجدارة فولادی پر شده با بتن (CFDST)

در این مقاله ستون‌های دوجدارة فولادی که با بتن پر می‌شوند و از خانوادة ستون‌های CFT به شمار می‌روند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ستون‌های 1CFDST مزایایی از قبیل عدم نیاز به قالب‌بندی برای بتن‌ریزی، حمل و مونتاژ سریع و حفاظت سطح بتن از آسیب دارند. در مطالعة حاضر رفتار این نوع جدید از ستون‌ها با استفاده از روش عناصر محدود بررسی شده است. برای اطمینان از درستی مدلسازی عناصر محدود، نتایج تحلیل‌ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  11- 20

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021