بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • صفری, سارا
  • مهرابی, علی اشرف
چکیده مقاله:

Limited geographic area and focused modification of rapeseed during of its breeding cases have been led to the limited genetic basis. So, the evaluation of genetic diversity in modern cultivars of canola to estimating and maintain of genetic resources is essential. In this study, the genetic diversity of 45 genotypes of rapeseed was investigated using 12 RAPD markers .Cluster analysis by Dice coefficient and non-nearest neighbor method (NJ) divided genotypes into seven main groups. The total variation was 0.662. Polymorphism information index (PIC) was from 0.158 to 0.483 and mean of 0.346. The total number of alleles amplified was 68 with average of 5.66 alleles per marker. The percentage of polymorphism for all markers was one hundred percent. These markers could represent a unique band for Oligo 213 primer in Hyola 420 genotype. It seems that more attention to genetic diversity of studied genotypes, based on primers used can use as a source for further research in modification of rapeseed to achieve goals such as more heterosis in hybrids.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

Identification of rice germplasm is necessary for aplication of genetic resources for rice breeding. In this purpose 30 rice genotypes evaluated based on important agronomic traits and RAPD markers. The maximum variation coefficient belonged to unfilled grain (76.6%) and minimum to panicle iength (18.46%). results of Euclidean similarity coefficient and UPGMA algorithm indicated 3 distanced gro...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی rapd

استفاده از پتانسیل ذخایر ژنتیکی جهت اصلاح برنج، مستلزم شناسایی ژرم پلاسم می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین30 ژنوتیپ مهم برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی rapd اجرا شد. صفات زراعی مورد مطالعه نظیر ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، طول خوشه، طول شلتوک، عرض شلتوک، تعداد دانه پر و پوک درخوشه و وزن هزار دانه بودند. بیشترین ضریب تنوع مربوط به تعداد دانه پوک (7/...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی لاینها و ارقام کلزا (brassica napus) با استفاده از نشانگرهای مولکولی rapd

در این پژوهش به منظور تعیین تنوع ژنتیکی، تعداد 14 رقم کلزا با مبدأ جغرافیایی متفاوت از دو طریق، مولکولی و مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات مورفولوژیکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گنبد در سال 8-1387 انجام شد. در طول فصل زراعی از صفات مهمی نظیر روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد شاخه های فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه ...

بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف سویا با نشانگرهای DAF

روش DAF بااستفاده از آغازگرهای چندنوکلئوتیدی میتواند ارقام را از یکدیگر متمایز وروابط بین ژنوتیپ های کاملاً نزدیک را مشخص نماید.در این تحقیق براساس بکارگیری نشانگرهای DAF،میزان خویشاوندی 21 رقم سویا مورد بررسی قرار گرفت.نوارهای ظاهرشده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور،بررسی و با تشکیل ماتریس دورویی،روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت.از طریق ادغام برحسب متوسط گروه،ارقام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 19

صفحات  177- 170

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023