بررسی ریخت‌ شناسی دانه گرده گونه های Medicago درایران

نویسندگان

  • قنواتی, فرنگیس
  • مظفری, جواد
  • معصومی , علی اصغر
  • کاظم پور , شاهرخ
چکیده

کشور ایران با داشتن 23 گونه از جنس Medicago یکی از مراکز اصلی پیدایش و تنوع گونه‌های این جنس محسوب می‌شود. در میان گونه‌های این جنس تشابه فراوانی از نظر بخش زایشی و صفات مربوط به نیام به چشم می‌خورد که شناسایی تاکسونومیک آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر، ویژگی‌های دانه گرده گونه‌های Medicago در ایران به منظور مطالعه روابط گونه‌ها با یکدیگر و استفاده از این صفات در مطالعات سیستماتیک جنس به کمک میکروسکوپ الکترونی SEM بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که دانه گرده عمدتاً از نوع سه شیار روزن و به ندرت 4 تا 6 شیاری است. از منظر استوایی شکل دانه گرده بیضوی تا مستطیلی و یا کروی و از منظر قطبی به اشکال مثلثی نوک کند تا مثلثی سربریده و یا چهار گوش است. تزئینات سطح اگزین در اکثر گونه‌های این جنس از نوع مشبک ( به اشکال سوراخ دار، حفره دار، مشبک نامنظم و اسکوربیولات) و زگیل دار است. گونه M. rigiduloides با داشتن دانه گرده 4 تا 6 شیاری از گونه مشابه M. rigidula که سه شیار روزن دارد با این روش قابل تشخیص خواهد بود وگونه M. tornata نیز بادانه گرده کروی و تزئینات زگیل دار از گونه مشابه M. polymorpha که دانه گرده مستطیلی با تزئینات مشبک دارد به راحتی قابل تفکیک و شناسایی است و بدین ترتیب گونه‌های M. rigiduloides و M. tornata برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ریخت‌ شناسی دانه گرده گونه های چندساله جنس اسپرس (Onobrychis) استان خراسان

در این تحقیق ریخت شناسی دانه گرده 8 تاکسون چندساله از جنس Onobrychis (اسپرس) استان خراسان، به منظور مطالعه روابط گونه‌ها با یکدیگر و استفاده از این صفت در مطالعات سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری، پرولیت و پرپرولیت بودند که در آنها اکتوکولپی طویل، کم عمق یا عمیق و در قطبین باریک و غشای شیار (colpi) با گرانول های ریز و درشت پوشیده شد...

متن کامل

ریخت شناسی دانه گرده در برخی از گونه های اسپرس

سابقه و هدف: جنس اسپرس با نام علمی Onobrychis متعلق به خانواده Fabaceae و بزرگترین جنس قبیله طایفه  Hedysareae  می باشد که 27 گونه آن انحصاری ایران است. مواد و روش ها: در تحقیق حاضر ویژگی های دانه گرده 11 تاکسون از جنس اسپرس به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری، پرولیت و پرپرولیت می باشند. در آن ها اکتوک...

متن کامل

ریخت شناسی دانه گرده گونه های ایرانی تیره گاوزبان و ارزش آنها در رده بندی گونه‌ها

ویژگیهای دانه گرده 43 گونه متعلق به 32 جنس از تیره گاوزبان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن و بعضی مواقع با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تعداد زیادی از گونه‌ها با صفات گرده‌شناسی از یکدیگر تشخیص داده می‌شوند (eurypalinous). نتایج دیرینه‌شناسی مشخص می‌‌کند که دانه گرده از شکل 3 شیار- ‌روزنی شروع و سایر اشکال از آن مشتق می‌شوند و در مراحل اولیه به دو گ...

متن کامل

بررسی مورفولوژی و دانه گرده گونه(L.)DESV. Cardaria draba از تیره شب بو (Brassicaceae Burnett) درایران

جنسDESV. Cardaria دارای یک گونه با نام (L.)DESV.  Cardaria draba در ایران می باشد. این جنس در طایفه Lepidieae از خانواده Brassicaceae قرار دارد. برگ های پایینی ساقه دارای دم برگ ، کامل، سینوسی شکل، برگ های بالایی بدون دم برگ با قاعده قلبی وانتهای نوک تیز ، ساقه آغوش، تخم مرغی-مستطیلی شکل، اغلب مضرس - موج دار، گاهی گوشوارک دار،  گل آذین دیهیم متراکم ، میوه خورجینک و واژ قلبی می باشند. مورفولوژی ...

متن کامل

بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

ویژگی های ساختاری و تکوینی اندام های زایشی در گیاه Boiss. Ebenus stellata (Fabaceae)، که تنها گونه جنس Ebenus L. در ایران می باشد، توسط میکروسکوپهای نوری، فلورسانس و پلاریزان و با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی برای نخستین بار بررسی شد. در این گیاه مادگی تک برچه، تک تخمکی، فاقد پایک و دارای کرک های تار ابریشمی انبوه با برجستگی های انگشت مانند است. تخمک خمیده، دوپوششی، پرخورش و دارای لای...

متن کامل

گرده شناسی دربرخی گونه های Calendula در ایران

گل همیشه بهار Calendula L. متعلق به خانواه آفتابگردان و قبیله Calenduleae می باشد. موطن اصلی این گیاه در حوزه دریای مدیترانه، خاورمیانه و اروپای مرکزی بوده و از آنجا به سایر نواحی دیگر انتقال یافته است. در این مطالعه به بررسی گرده شناسی چند گونه از این جنس پرداختیم. گرده ها از نمونه های هرباریومی جدا شدند و به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. نوع دانه گرده Tri zono co...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  184- 199

تاریخ انتشار 2007-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021