بررسی سبک‌های رهبری ‌مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

نویسندگان

  • آقایی, امیر
  • تورانی, حیدر
  • صادقی, زینب
  • نوه ابراهیم, عبدالرحیم
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین رهبری تحول‌گرای مدیران و جو سازمانی: دیدگاه معلمان مدارس دخترانه ابتدایی

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه بین مولفه های سبک رهبری تحول‌گرای مدیران با مولفه های جوّ سازمانی مدرسه در مدارس ابتدایی دخترانه شهر سقز بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدارس دخترانه مقطع ابتدایی شهر سقز بتعداد 18 مدرسه هستند که از هر مدرسه 5 معلم بطور تصادفی بعنوان نمونه انتخاب که در مجموع شامل 90 نفر معلم بود. جهت جمع ...

متن کامل

بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پُل‌دختر

  زمینه: یکی از راه‌های دست‌یابی به خلاقیت در آموزش و پرورش، بهره گیری از معلمان خلاق و مبتکر است. خلاقیت معلمان می‌تواند کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان را افزایش دهد. سبک‌های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در رشد خلاقیت یا کاهش آن مؤثرند. هدف: پژوهش حاضر، به بررسی رابطة سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی می­پردازد. این پژوهش از نوع همبستگی و ...

متن کامل

نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش  کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-95 می باشد که تعداد آن ها 1542نفر بوده است و  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده برای سنجش رهبری اصیل ا...

متن کامل

ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران براساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان براساس مدل وایلز و باندی در مدارس تهران  انجام شد، روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه  شهر تهران به تعداد 28536 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه تعداد 379 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  انتخاب شد. برای گردآوری ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره None

صفحات  157- 188

تاریخ انتشار 2013-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023