بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • دکتر توحید سیف‌برقی,
  • دکتر رضا مظاهری,
  • دکتر فرزین حلب‌چی, استادیار، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، گروه پزشکی ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتر محمدعلی منصورنیا,
چکیده

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لیگ برتر در فصل مسابقات 1389-1388 را بررسی نماییم. مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی، تمامی داوران منتخب برای داوری رقابتهای لیگ برتر در طرح شرکت داده شدند. شرکت‌کنندگان تحت یک ارزیابی با شیوه ایستگاهی و متشکل از 7 ایستگاه قرار گرفتند. یافته‌ها: از میان 78 شرکت‌کننده (32 داور وسط و 46 کمک داور) با سن (8/3) 37 سال، شاخص توده بدنی (1/2) 6/23، درصد چربی بدن (9/3)7/20 و اکسیژن مصرفی بیشینه (1/7)9/59 گزارش شد. در خصوص مشکلات عضلانی اسکلتی، سفتی عضلانی در 35 مورد مشاهده گردید. 9 داور علائم ضعف عضله چهارسر را نشان دادند. تست تعادل یکطرفه پا نیز در 56 مورد غیرطبیعی بود. نتیجه‌گیری: متوسط شاخص توده بدنی نسبت به مطالعات مشابه پایینتر بود که معرف نیمرخ پیکرسنجی مناسب است. علیرغم محاسبه اکسیژن بیشینه مصرفی با استفاده از روش غیرمستقیم، مقادیر متوسط با داوران نخبه اروپایی مشابه است، به‌ علاوه مشکلات عضلانی شایع هستند. توصیه می‌شود که ارزیابی دوره‌ای پزشکی در تمامی برنامه‌های پیش از فصل گنجانده شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطۀ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به‌شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن‌ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های ...

متن کامل

نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

ایران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال ایران (فصل 92-1391) تشکیل دادند (79=N) و نمونۀ آماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسشنامۀ سلامت عمومی (GHQ-28)، استرس شغلی (جان شرمربورن، 1974) و هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 1993) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها را استاد...

متن کامل

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطۀ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های ...

متن کامل

بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دورة هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی داور فوتبال، نقش مهمی در عملکرد وی هنگام قضاوت مسابقه دارد، زیرا به منظور کنترل قوانین بازی در طول رقابت، داور باید به طور مستمر و بدون هیچ محدودیتی، رویدادهای بازی و بازیکنان را در داخل زمین مسابقه دنبال کند. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات مقدار کار، ضربان قلب و غلظت لاکتات خون داوران نخبة فوتبال در نیمه اول و دوم (نیمه های اول دو نیم فصل و نیمه های دوم نیم ف...

متن کامل

بررسی فشار فیزیولوژیکی وارد بر داوران لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فشار فیزیولوژیکی وارد بر داوران لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی طی فصل مسابقات ?? – ???? بود. به این منظور 10 داور نخبة مرد لیگ برتر فوتبال ایران (میانگین سن 24/2±23/36 سال، قد 48/4±1/180 سانتی‌متر، وزن 4/8 ± 18/78 کیلوگرم، چربی بدن 3/3 ± 38/19 درصد و شاخص تودة بدنی 53/1±98/23 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های ضربان قلب در ط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 4

صفحات  215- 220

تاریخ انتشار 2012-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023