بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای (Camellia sinensis) در ایران

نویسندگان

  • ذبیح‌اله عاشوری پژوهشگر، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
  • صنم صفایی چایی‌کار استادیار، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
  • کوروش فلک‌رو پژوهشگر، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی تنوع کاریوتیپی موجود در ژنوتیپ‌های چای، کاریوتیپ 16 ژنوتیپ چای مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای کروموزومی شامل طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، نسبت بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومری در هر ژنوتیپ بررسی شدند. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها از نظر طول کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه نشان داد. فرمول کاریوتیپی نشان داد که کروموزوم‌های موجود در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نوع متاسانتریک و ساب‌متاسانتریک بودند. ماهواره و نواحی سازمان‌دهنده‌ی هستکی در ژنوتیپ‌های 277 و 581 مشاهده گردید. بجز ژنوتیپ 2021 که به‌صورت تریپلوئید (45 = x3 = n2) بوده و برای اولین بار گزارش گردید، سایر ژنوتیپ‌ها دیپلوئید (30 = x2 = n2) بودند. بر اساس نتایج تجزیه کاریوتیپی و دسته‌بندی کاریوتیپ‌ها به روش استیبنز، ژنوتیپ‌های 277 و 444 در کلاس 1B و 2B و سایر ژنوتیپ‌ها در کلاس 1A و 2A قرار گرفتند. به این ترتیب ژنوتیپ‌های 277 و 444 از نظر کاریوتیپی نامتقارن بودند. نتایج تجزیه به مولفه‌های اصلی بر اساس پارامترهای مورفولوژیکی کروموزوم‌ها نشان داد که در تبیین مولفه‌ی اول، طول کل کروموزوم و طول بازوی بلند اهمیت بیشتری داشتند. از آنجا که مولفه‌ی اول به تنهایی حدود 83/54% از واریانس کل را توضیح داد، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تاثیر را در تنوع داشت. تجزیه‌ی خوشه‌ای نیز ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را در پنج خوشه‌ی جداگانه گروه‌بندی نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره‌های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون‌های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع‌آوری شد و پس از عصاره‌گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (camellia sinensis (l.) o kuntze).

گیاه چای (camellia sinensise l.) یکی از مهم ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع آوری شد و پس از عصاره گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

تأثیر پودر چای سبز (Camellia sinensis) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

در این بررسی تأثیر عملکرد گیاه چای سبز (Camellia sinensis) به‌عنوان یک فیتوبیوتیک بر شاخص­های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) موردبررسی قرار گرفت. تعداد 360 عدد بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه 1±22 گرم انتخاب و پس از سازگاری با محیط به‌صورت انتخابی در 12 مخزن با 30 قطعه بچه ماهی ذخیره شد. گیاه چای سبز در 3 سطح 5/1 درصد (تیمار 2)، 3 درصد (تیمار 3) و 5 درصد (تیمار 4) و جیره فاقد...

متن کامل

ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی برخی کلون‌های انتخابی چای (‏Camellia sinensis L.‎‏) بر پایه ‏خصوصیات رشدی

به­منظور ارزیابی تحمل به تنش کم­آبی نه کلون انتخابی چای (Camellia sinensis L.)، آزمایشی در کلکسیون چای ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فشالم واقع در شهرستان شفت، به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در کلون­های انتخابی به­عنوان کرت اصلی در نه سطح و تیمارهای آبیاری به­عنوان کرت فرعی در دو سطح (آبیاری کامل و بدون آبیاری) در نظر گرفته شدند. مدت 60 روز...

متن کامل

مطالعه کاریولوژیکی ژنوتیپ های چای (.Camellia sinensis L) موجود در ایران

چای (Camellia sinensis (L.) O.Kuntze) یکی از گیاهان نوشابه‌ای کافئین‌دار است که معرفی ارقام آن، نیازمند شناخت ژنتیک گیاه است. برای مطالعه کاریوتیپی چای، مریستم نوک ریشه 9 ژنوتیپ انتخاب شدند. نتایج نشان داد که استفاده از آلفابرمونفتالین (8 ساعت) برای پیش‌تیمار، محلول فارمر (24 ساعت) برای تثبیت و رنگ‌آمیزی کروموزوم‌ها با هماتاکسیلین، نمونه‌های میکروسکوپی مناسبی برای مطالعه خصوصیات مورفولوژیک کروم...

متن کامل

مطالعه کاریولوژیکی ژنوتیپ های چای (.Camellia sinensis L) موجود در ایران

چای (Camellia sinensis (L.) O.Kuntze) یکی از گیاهان نوشابه‌ای کافئین‌دار است که معرفی ارقام آن، نیازمند شناخت ژنتیک گیاه است. برای مطالعه کاریوتیپی چای، مریستم نوک ریشه 9 ژنوتیپ انتخاب شدند. نتایج نشان داد که استفاده از آلفابرمونفتالین (8 ساعت) برای پیش‌تیمار، محلول فارمر (24 ساعت) برای تثبیت و رنگ‌آمیزی کروموزوم‌ها با هماتاکسیلین، نمونه‌های میکروسکوپی مناسبی برای مطالعه خصوصیات مورفولوژیک کروم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 34  شماره 3

صفحات  245- 263

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023