بررسی شاخص CPITN در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال 1380

نویسندگان

  • مسکنی, علیرضا
  • نجفی, غلامعلی
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 148 زن باردار که به روش خوشه ای تصادفی نمونه گیری شدند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها بررسی فرم های اطلاعاتی مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و وضعیت پریودنتال بر اساس شاخص CPITN بود. معاینات توسط پروپ پریودنتال ویلیامز و آینه مسطح دندانپزشکی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ?2 استفاده شد. یافته ها: %14.2 افراد دارای تومور حاملگی و %37.2 دارای افزایش حجم لثه بودند. شاخص CPITN با ماه حاملگی و سن افزایش می یافت. بین شاخص CPITN و متغیرهای سن، سطح مواد، وضعیت اشتغال، تعداد بارداری، تعداد فرزند، ماه فعلی بارداری و مراقبت های قبلی دندانپزشکی و تعداد دفعات مسواک زدن ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه به نظر می رسد که برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان در خلال دوران بارداری می توانند به سلامت لثه و نسوج نگهدارنده دندان و هم چنین سلامت نوزاد خانم باردار کمک نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شاخص cpitn در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال ۱۳۸۰

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداش...

متن کامل

الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پر...

متن کامل

بررسی سلامت روان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر ساری

Background and purpose: Pregnancy is one of the factors that affect the mental and physical health of women. The aim of this study was to determine mental health in pregnant women and its related factors. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 834 pregnant women in health centers in Sari, Iran, 2017. The Persian version of Symptoms checklist-90-R was used. ...

متن کامل

بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در سال 81-1380

Multiple studies have demonstrated more common psychological disorders in women than in men, but it is worth mentioning that these studies have been done generally and they are not specific to pregnant women. This study was conducted to assess psychological state of pregnant women and its related factors. It was carried out as a cross-sectional survey in 4 health centers(under supervision of no...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهر همدان در سال 1394

Background: Gestational diabetes is one of the most common metabolic disorders during pregnancy. The purpose of this study was to determine Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Pregnant Women Referred to Therapeutic and Health Centers in Hamadan Town. Methods: This descriptive-sectional study was done in the year2014 on 620 pregnant women Referred to The health Centers in Hamadan Tow...

متن کامل

میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل

چکیده زمینه و هدف:شیوع چاقی در سنین باروری به طور گسترده ای در حال افزایش است.چاقی از نظر افزایش بیماری های قلبی عروقی و ناهنجاریهای زنان و زایمان و عوارض دیگری اهمیت دارد و این تحقیق در این راستا صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 225 زن باردار چاق(از بین 2055 زن باردار) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردبیل به روش دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره None

صفحات  33- 39

تاریخ انتشار 2006-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023