بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

نویسندگان

  • زارع , عاطفه وزارت بهداشت
  • فخار, مهدی وزارت بهداشت
چکیده

مقدمه: شکاف کیفیت خدمات ،فاصله بین ادراکات و انتظارات از خدمات ارائه شده می باشد. گام اساسی در خدمت این شکاف شناسایی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی 140 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی به صورت تصادفی انتخاب شدند جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه صورت گرفت این پرسشنامه دارای پنچ بعد کیفیت خدمات شامل تضمین، پاسخگویی، همدلی، اطمینان و ملموس است و شکاف خدمات با تفاضل نمرات واقعیت ها و انتظارات دانشجو به دست آمد. داده ها حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و به کمک آماره های توصیفی و آزمون Tمستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که براساس نظرات دانشجویان در هر پنج بعد خدمت و تمام عبارات مربوط به هر بعد شکاف کیفیت وجود دارد بیشترین شکاف در بعد ملموس (34/1-) و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد اطمینان (16/1-) بود. نتیجه‌گیری : در مجموع در هر پنج بعد شکاف کیفیت وجود دارد که نشان می دهد انتظارات دانشجویان از خدمات ارائه شده برآاورده نمی شود این شکاف کیفیت می تواند تاثیرات منفی زیادی بر یادگیری دانشجویان داشته باشد لذا پیشنهاد می شود برای کاهش این شکاف ها ،مسئولین ضمن برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه نحوه خدمت‌رسانی و افزایش مهارت های ارتباطی برای کارکنان ،هنگام تخصیص بودجه ،ابعادی که بیش ترین شکاف را نشان دادند در اولویت قرار دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۱۳۹۰

مقدمه: شکاف کیفیت خدمات ،فاصله بین ادراکات و انتظارات از خدمات ارائه شده می باشد. گام اساسی در خدمت این شکاف شناسایی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی 140 نفر از دانشجویان دانشکده پیر...

متن کامل

شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 1390-1391

چکیده زمینه و هدف:کیفیت در نظام دانشگاهی از ابعاد مختلف مورد توجه است. یکی از مشخصه های وضعیت مطلوب در دانشگاه برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرایند خدمات آموزشی است. این مطالعه با هدف تعیین شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390 صورت گرفت. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به ر...

متن کامل

شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

زمینه: آموزش عالی به سرعت در حال رشد است و هر روز بیشتر با فرآیندهای جهانی شدن مواجه می شود. کیفیت خدمات آموزشی با تأکید بر رضایت دانشجویان اخیرأ از اهمیت زیادی برخوردار شده است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت. روش­کار: در این مطالعه مقطعی، نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع­...

متن کامل

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388

  مقدمه: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی و در پی آن اتخاذ استراتژی­هایی برای رفع یا کاهش شکاف موجود، اولین گام اساسی در تدوین برنامه­های ارتقاء کیفیت محسوب می­شود . اطلاع از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک که از دانشگاه­های تیپ دوم در ایران محسوب می­شود، می­تواند مبنایی برای برنامه­ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در سایر دانشگاه­ها را فراهم نماید . لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیا...

متن کامل

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

مقدمه: دانشگاه ­ها از سازمان ­های مهم آموزشی- پژوهشی و خدمات اجتماعی در هر جامعه محسوب شده و هدف آن­ها پرورش سرمایه انسانی متخصص برای رفع نیازمندی­ های جامعه می­ باشد، در این بین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه­ ها، از دغدغه­ های بسیار مهم به شمار می­ رود و با توجه به نقش دانشگاه ­های علوم پزشکی در آموزش دانشجویان که نقش اساسی در ارتقای سلامت جامعه دارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا کیفیت خدمات آموزشی در...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1390

  بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1390   بهلول رحیمی [1] ، نرجس کاظمی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، لیلی رحمت نژاد [4] ، نصرااله جباری [5] *      تاریخ دریافت 10/04/1392 تاریخ پذیرش 12/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات مهم در آموزش عالی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر افت ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  1- 5

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021