بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در دندانپزشکان

نویسندگان

  • امیری, زهره
  • دهقان منشادی, فریده
  • ربیعی, ملیحه
چکیده

سابقه و هدف: ارگونومی دانشی است که استرسها و آسیبهای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتهای حرفه‌ای بیان کرده و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می‌باشد. دندانپزشکی مخصوصا شاخه عمومی آن از نظر دردهای عضلانی - اسکلتی یک حرفه پرخطر است. عادتهای غلط و نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری از علل عمده بروز مشکلات در حرفه دندانپزشکی است. از سال 1946 تا سال 1997 چندین بررسی در مورد شیوع اختلالات عضلانی و اسکلتی دندانپزشکان در کشورهایی چون سوئد، انگلستان، استرالیا و ... انجام گرفته است. بر اساس این تحقیقات تا قبل از ارایه روش کار نشسته (سال 1960) شایعترین مشکل دندانپزشکان کمر درد بود ولی آمارها نشان می‌دهند که بعد از آن، درد گردن، شانه، مچ دست به ترتیب شیوع بالایی داشته‌اند. هدف این تحقیق بررسی شیوع دردهای عضلانی اسکلتی در دندان پزشکان شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی چند ناحیه از تهران بود.مواد و روشها: این تحقیق از پرسشنامه تغییر شکل یافته NORDIC بر روی 99 داوطلب انجام گرفت. این عده 66 مرد و 33 نفر زن با میانگین سنی 9±5/38 و سابقه کار 8±5/12 بودند، متوسط ساعات کار در روز در این افراد 6/2±5/7 ساعت بود.49.5درصد از این افراد میان ویزیت بیماران خود وقت استراحتی در نظر نمی‌گرفتند. 6.1 درصد گاهی اوقات زمانی را به عنوان وقت استراحت در نظر می‌گرفتند و 4/44 درصد افراد میان 15-1 دقیقه وقت استراحت بین ویزیت بیماران در نظر می‌گرفتند.یافته‌ها: با استفاده از آزمون مجذور کای مشخص شد که میان شاخص وقت استراحت و سابقه با وجود دردهای عضلانی - استخوانی رابطه معنا داری وجود دارد (P<0.05). میزان شیوع دردهای عضلانی اسکلتی بدین ترتیب بود: گردن درد 59.5 درصد، درد پشت 5/54 درصد، درد شانه 4/41 درصد، سردرد 3/28 درصد، درد مچ دست 4/38 درصد. بسیاری از این افراد همزمان از دو ضایعه عضلانی یا بیشتر رنج می‌برند. در مقایسه بین زنان و مردان دندانپزشک، به جز در مورد سردرد که در زنان شیوع بیشتری داشت (P=0.008)، در مورد شیوع درد در سایر نواحی اختلافی بین دو جنس دیده نشد.نتیجه‌ گیری: بطور خلاصه با توجه به نتایج بررسی در نظر گرفتن وقت استراحت عامل مهمی در پیشگیری از بروز دردهای عضلانی- استخوانی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری

مقدمه:اختلالات اسکلتی عضلانی مهم‏ترین دلیل بازنشستگی زودهنگام در بین دندانپزشکان گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش‏ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در کلیه دندانپزشکان (150 نفر) وابسته به یکی از دانشگاه‏های واقع در استان تهران انجام شد. از یک مقیاس آنالوگ بصری (برای تعیین شدت ناراحتی) و همچن...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی قزوین در سال 1395

خلاصه: سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی -عضلانی بیش­ترین آسیب شغلی گزارش شده در دندانپزشکان هستند. با توجه به اینکه بیماری‌هایی که دندانپزشکان در معرض ابتلا به آن قرار دارند روز به روز در حال افزایش است و با توجه به اهمیت پیشگیری از اختلالات اسکلتی در بین دندانپزشکان، مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی شهر قزوین انجام شد. مواد و روش­ها: ا...

متن کامل

شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389

  شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389       دکتر علیرضا چوبینه 1- اسماعیل سلیمانی2 - هادی دانشمندی3 - ابولفضل محمدبیگی4 – خدیجه ایزدی5   1- استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   2- دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهد...

متن کامل

بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان زنجان

خلاصه سابقه و هدف: شیوع دردهای عضلانی اسکلتی در بین دندانپزشکان به واسطه وضعیت‌های ناصحیح طولانی مدت بدنی بیشتر از عموم افراد اجتماع می‌باشد. ارگونومی و استرس از جمله علل این دردها مطرح شده‌اند. باتوجه به عدم گزارش مبنی بر وضعیت در زنجان، هدف این مطالعه تعیین شیوع دردهای عضلانی اسکلتی در دندانپزشکان زنجان و عوامل ارگونومی و استرس شغلی و سایر عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش­ها: این پژوهش توصیف...

متن کامل

بررسی مشکلات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان شهر یزد

Statement of Problem: According to many researches done in the field of occupational disorders dentists are considered at the risk of musculoskeletal problems. These problems may cause reduction of job length of dentists.Purpose: This study was done for evaluating the musculoskeletal disorders of dentists, practicing in Yazd.Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study, co...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره None

صفحات  185- 192

تاریخ انتشار 2003-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022