بررسی شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل موثر بر آن در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه های تنظیم خانواده بیمارستان های 10 شهر ایران، 1379

نویسندگان

  • شایسته جهانفر,
  • فهیمه رمضانی تهرانی,
  • مهدی سادات هاشمی,
چکیده مقاله:

Introduction: Unwanted pregnancy is one of the most important problems in family planning programs especially in developing countries. This cross-sectional study was conducted to determine the prevalence of unwanted pregnancy and factors that contributes to it's existence in ten cities in Islamic Republic of Iran. Methods and Materials: From cases, 1548 subjects referring to the antenatal clinics of university hospitals in the following cities were included in the study: Fars, Systan and Balochestan, Hamedan, Kerman, West-Azarbayjan, Gillan, Khorasan, Khozestan, Isfahan. A face to face interview was conducted to fill out a questionnaire. Results: The result suggests that the rate of unwanted pregnancy was reported around 34.96 percent. Familiarity with contraceptive methods was quite poor in some cities. Usage of contraceptive pills and condoms were also not correct and led to failure of the method by the rate of 12.5 percent and 8.8 percent respectively. Conclusion: It is concluded that there is a need to plan a suitable educational plan in order to reduce the rate of the unwanted pregnancy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع و عوامل موثر در حاملگی ناخواسته در خانم های حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد، 1377

امروزه رشد جمعیت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به حساب می آید. یکی از عوامل موثر در رشد بالای جمعیت، حاملگی های ناخواسته می باشد. علاوه برآن، حاملگی های ناخواسته عوارض جسمی و روانی زیادی برای خانم های حامله به همراه دارد. به منظور کاهش دادن میزان حاملگی های ناخواسته و همچنین کنترل رشد جمعیت و پی آمدهای ناشی از آن، نیاز به برنامه ریزی های مناسب، ضروری به نظر می رسد. لازمه برنامه ریزی در این زمین...

متن کامل

شیوع و عوامل موثر در حاملگی ناخواسته در خانم های حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد، ۱۳۷۷

امروزه رشد جمعیت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به حساب می آید. یکی از عوامل موثر در رشد بالای جمعیت، حاملگی های ناخواسته می باشد. علاوه برآن، حاملگی های ناخواسته عوارض جسمی و روانی زیادی برای خانم های حامله به همراه دارد. به منظور کاهش دادن میزان حاملگی های ناخواسته و همچنین کنترل رشد جمعیت و پی آمدهای ناشی از آن، نیاز به برنامه ریزی های مناسب، ضروری به نظر می رسد. لازمه برنامه ریزی در این زمین...

متن کامل

بررسی شیوع و برخی از عوامل موثر بر حاملگی های ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اردبیل، 1381

  زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یک مشکل عمومی و جهانی است که بر زنان، خانواده ها و جامعه تاثیر می گذارد. حاملگی ناخواسته ممکن است در نتیجه شکست روش های جلوگیری و با عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده باشد. عدم توجه به علل حاملگی ناخواسته و اثرات منفی آن می تواند اثرات جدی بر سلامت جامعه داشته باشد و این مطالعه در همین راستا انجام شده است.   روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی- تحلیلی است که بر...

متن کامل

شیوع حاملگی های ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1376-1375

Unwanted Pregnacy and Related Factors in 1995 in Rafsanjan M. Tavakoli1, GH. Rafiee1, H. Bakhshi 1, SM . Moosavi1, N. Shafiee2 1- Department of Nursing & mid 2- Rafsanjan university medical sciences and health services Background: The growth of population is one of the greatest problems of third world countries and one of its most important reasons of this problem is the unswanted pregnancies, ...

متن کامل

بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در خانم های حامله مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر سمنان

سابقه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از مشکلات مهم جامعه می باشد که سلامت مادر و کودک را به خطر می اندازد و هزینه های زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می نماید. تحقیقات نشان می دهد، تعداد حاملگی های صورت گرفته در سراسر جهان حدود 200 میلیون در سال است، که بیش از یک سوم از این حاملگی ها ناخواسته هستند و 95 درصد از حاملگی های ناخواسته در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. لذا با توجه به بالا بو...

متن کامل

تعیین شیوع نمایش بریچ و بررسی تاثیر عوامل سن مادر، وزن نوزاد، سن حاملگی و تعداد زایمان در خانم های مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان آرش

هدف از این مطالعه تعیین شیوع نمایش بریچ و بررسی ارتباط سن حاملگی، وزن نوزاد، سن مادر و تعداد زایمان به صورت جداگانه بر شیوع این نمایش در زایمانهای تک قلو جهت جلوگیری از عوارض متعدد مادری – جنینی زایمانهای بریچ در بیمارستان آرش می­باشد.مطالعه از نوع تحلیلی مورد – شاهدی بوده، اطلاعات از پرونده­های بیماران بدست آمده است. تعداد کل زایمانها 12067 و تعداد کل نمایش بریچ 335 مورد در 4 سال مورد مطالعه ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 60  شماره None

صفحات  334- 340

تاریخ انتشار 2002-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023