بررسی شیوع هپاتیت B، C و عفونت HIV در بیماران تالاسمی و هموفیلی استان یزد سال 1382

نویسندگان

  • صوابیه, شکوفه
  • عطار, مهدی
  • یاوری, محمدطاهر
چکیده

  چکید ه   سابقه و هدف   بیماران بتا تالاسمی و هموفیلی به‌دلیل نیاز به تزریق خون، در معرض تماس با خون هزاران اهداکننده قرار گرفته و مستعد ابتلا به بیماری‌های منتقله از راه خون می‌باشند. در مناطق مختلف دنیا و ایران آمار متفاوتی از شیوع آلودگی HIV و هپاتیت‌های B و C در بیماران تالاسمی و هموفیلی گزارش شده‌ است. بررسی فعلی با هدف تعیین شیوع هپاتیت‌های B ، C و عفونت HIV در بیماران هموفیلی و تالاسمی استان یزد انجام شد.   مواد وروش‌ها   مطالعه انجام شده توصیفی بود. در سال 1382، 85 بیمار تالاسمی ماژور و 74 بیمار هموفیلی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از بیماران جمع‌آوری و نمونه خون آن‌ها از نظر Anti-HIV ، Anti-HCV و HBsAg به روش الیزا بررسی گردید و نتایج مثبت به‌ترتیب به روش وسترن بلات، ریبا (RIBA) و نوترالیزیشن تأیید شد. مجذور کا (Chi-square) ، دقیق فیشر (Fisher's exact test) و Anova برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، استفاده شد.   یافته‌ها   HBsAg و Anti-HIV بیمـاران تالاسمی منفی بود و شیوع Anti-HCV مثبت 4/9% بود. شیوع Anti-HIV و HBsAg در بیماران هموفیلی 4/1% و شیوع Anti-HCV 6/48% بود. شیوع Anti-HCV مثبت در افرادی‌که بعد از آغاز برنامه‌های غربالگری خون‌های اهدایی، فرآورد‌ه‌های خونی دریافت کرده بودند کمتر بود (02/0= p ، 0001/0 p< ). شیوع هپاتیت C در بیماران تالاسمی و هموفیلی از شیوع هپاتیت B و عفونت HIV بیشتر بود(0001/0 p< ).   نتیجه گیری   هپاتیت C مشکل اصلی این بیماران به‌خصوص بیماران هموفیلی می‌باشد.غربالگری خون‌های اهدایی به‌طور مؤثری شیوع هپاتیت C را کاهش داده‌است. برای پیشگیری از بروز موارد جدید آلودگی از راه فرآورده‌های خونی، استفاده از روش‌های حساس‌تر برای تعیین آلودگی خون‌های اهدایی از نظر HCV و در مورد بیماران هموفیلی، استفاده از فرآورده‌های پلاسمایی قرنطینه شده و فاکتورهای انعقادی ویروس زدایی شده یا نوترکیب باید مورد توجه قرار گیرد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع هپاتیت B ، C و HIV در بیماران تالاسمی و هموفیلی استان مرکزی در سال 1383

  چکید ه   سابقه و هدف   بیماران تالاسمی ماژور و هموفیلی به دلیل دریافت طولانی مدت خون و فرآورده‌های خونی، در معرض خطر بیماری‌های عفونی نظیر هپاتیت و ایدز هستند. فراوانی بالایی از آلودگی‌های ویروسی در این بیماران در سراسر جهان گزارش شده است. در این مطالعه شیوع عفونت‌‌های هپاتیت B ، C و HIV به همراه فاکتورهای خطر مرتبط در بیماران هموفیلی و تالاسمی استان مرکزی در سال 1383 بررسی شده است.   مواد ور...

متن کامل

بررسی شیوع هپاتیت b، c و عفونت hiv در بیماران تالاسمی و هموفیلی استان یزد سال ۱۳۸۲

چکید ه   سابقه و هدف   بیماران بتا تالاسمی و هموفیلی به دلیل نیاز به تزریق خون، در معرض تماس با خون هزاران اهداکننده قرار گرفته و مستعد ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون می باشند. در مناطق مختلف دنیا و ایران آمار متفاوتی از شیوع آلودگی hiv و هپاتیت های b و c در بیماران تالاسمی و هموفیلی گزارش شده است. بررسی فعلی با هدف تعیین شیوع هپاتیت های b ، c و عفونت hiv در بیماران هموفیلی و تالاسمی است...

متن کامل

شیوع هپاتیت b ، c و hiv در بیماران تالاسمی و هموفیلی استان مرکزی در سال ۱۳۸۳

چکید ه   سابقه و هدف   بیماران تالاسمی ماژور و هموفیلی به دلیل دریافت طولانی مدت خون و فرآورده های خونی، در معرض خطر بیماری های عفونی نظیر هپاتیت و ایدز هستند. فراوانی بالایی از آلودگی های ویروسی در این بیماران در سراسر جهان گزارش شده است. در این مطالعه شیوع عفونت های هپاتیت b ، c و hiv به همراه فاکتورهای خطر مرتبط در بیماران هموفیلی و تالاسمی استان مرکزی در سال 1383 بررسی شده است.   مواد وروش ...

متن کامل

بررسی شیوع هپاتیت B و C در بیماران تالاسمی ماژور استان آذربایجان‌شرقی در سال 82

  چکید ه   سابقه و هدف   ‌کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور به‌دلیل نیاز به دریافت مکرر خون در معرض اکتساب عفونت‌های ویروسی قابل انتقال از راه خون می‌باشند. از این ویروس‌ها، هپاتیت B و C از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در این مطالعه شیوع هپاتیت B و C و HIV و عوامل خطرساز آن‌ها در بیماران تالاسمی ماژور استان آذربایجان‌شرقی بررسی شده است.   مواد و روش‌ها   مطالعه انجام شده توصیفی بوده و 84 بیمار تال...

متن کامل

بررسی میزان شیوع هپاتیت B ، C و HIV در بیماران هموفیلیاستان آذربایجان شرقی در سال 1383

  چکید ه   سابقه و هدف   بیماران هموفیلی به دلیل دریافت مکرر فرآورده‌های خونی و کنسانتره فاکتورهای انعقادی در معرض ابتلا به عفونت‌های ویروسی قابل انتقال از راه خون می‌باشند که از میان آن‌ها عفونت هپاتیت C و HIV تأثیر زیادی بر زندگی این بیماران داشته است . عدم اعمال روش‌های ویروس زدایی بر روی کنسانتره فاکتورهای انعقادی تا قبل از سال 1985 موجب گردید که تقریباً تمام بیماران هموفیلی که تا قبل از سا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 7

صفحات  315- 322

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021