بررسی شیوع و ویژگی های درد مزمن در سالمندان شهر اهواز: یک مطالعه مقطعی

نویسندگان

  • زاغری تفرشی, منصوره
  • زایری, فرید
  • علیپور, ویولت
  • منوچهری, هومان
چکیده

Introduction and purpose: One of the major health problems in old age is chronic pain. There are some evidences showing that elderly&rsquo;s chronic pain is not assessed and relieved adequately. Hence, it is essential to access accurate and sufficient information about chronic pain status to effectively manage the situation. Therefore, this study aimed to assess chronic pain prevalence and its characteristics among elderly. Materials and Methods: This is a cross sectional study conducted among 205 elderly patients with chronic pain using multistage cluster sampling method. Data were collected during a period of 6 months in Ahwaz health care centers. Short version of the McGill Pain Questionnaire was used for chronic pain measurement. The internal consistency was assessed using Cronbach alpha.&nbsp; Data were analyzed using SPSS software (version 21) via Independent sample T test. Findings: Findings from this study showed that the most prevalent chronic pain was knee pain (80%) while, the least one was abdominal pain (13%). Majority of our participants (85%) reported having pain in multiple locations and 15% suffering from pain in a single location. Regarding type of pain, we found that cramping pain (80%) was the most prevalent type and sickening pain (22%) was the least prevalent. In addition, the most intense pain was discomforting pain (33%) and the least one was intolerable pain (19%). Pain was significantly (P < 0.05) higher in women, older than 65 years old, singles and under diploma education. There was no significant (P > 0.05) association between pain and home ownership as well as income. Conclusion: This study revealed that prevalence of chronic pain is high among old people. Attention to chronic pain features among elderly is essential for identifying vulnerable groups and delivering better treatments. The findings of this study can be used by researchers and policy makers to plan effective pain management interventions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماری‌های مزمن در سالمندان

زمینه و هدف: سالمندی مرحله‏ای از تکامل انسان می‏باشد که در این مرحله باید به توقعات و انتظارات سالمندان برای افزایش سطح سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی آنان اهمیت داده شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوع بیماری‏های مزمن در سالمندان انجام گرفته است. روش‌ کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از سالمندان شهر خلخال که از نظر ذهنی هوشیار بودند انجام گرفت. روش نم...

متن کامل

بررسی شیوع زمین افتادن و ارتباط آن با بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خرم‌آباد

زمینه و هدف: امروزه، در بیشتر افراد سالمند (86%)، حداقل یک بیماری مزمن وجود دارد که باعث افت عملکرد شده و می‌توانند سبب زمین افتادن شوند. زمین افتادن نیز به نوبه خود می‌تواند سبب افت عملکرد جسمی و پیامدهای روانی- اجتماعی برای سالمند شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع زمین افتادن در سالمندان و ارتباط آن با بیماریهای مزمن انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی و در سال 1386 ا...

متن کامل

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فاجعه آمیزی درد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن

مقدمه: فاجعه آمیزی درد به عنوان یکی از متغیّرهای مهم روان شناختی مؤثر در فرآیند تبدیل درد حاد به درد مزمن ناتوان کننده مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف وارسی ویژگی های روانسنجی (پایایی و روایی) نسخه فارسی مقیاس فاجعه آمیز کردن درد (PCS) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، روی 195 بیمار مبتلا به درد مزمن  و  به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد...

متن کامل

ارتباط بین درد مزمن عضلانی-اسکلتی و کمبود ویتامین ‏D‏ در سالمندان شهر امیرکلا

سابقه و هدف: درد مزمن عضلانی-اسکلتی دردی است که بیش از 3 ماه طول بکشد و معمولا به ‌سختی به درمان پاسخ می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط درد مزمن عضلانی-اسکلتی و کمبود ویتامین D در سالمندان شهر امیرکلا می باشد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی قسمتی از طرح بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر امیرکلا می باشد که بر روی 1616 فرد 60 سال و مسن تر انجام‌ شده است، 857 نفر از افرادی که فاقد آرتریت روما...

متن کامل

شیوع درد های عضلانی-اسکلتی و فاکتور های دموگرافیک مرتبط با محل درد در بیماران با ترومای مزمن

سابقه و هدف: ترومای مزمن می‌تواند عامل زمینه‌‌ساز بسیاری از بیماری‌های درگیرکننده سیستم عضلانی-اسکلتی باشد. از طرفی، شناسایی عوامل مرتبط با آن می­تواند به کنترل بهتر آن بیانجامد. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع درد های مزمن عضلانی و اسکلتی و ارتباط فاکتورهای مختلف با محل درد بیماران انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی بر روی 1000 بیماران ترومایی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌ ارتوپدی بیمارستا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  62- 78

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021