بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

نویسندگان

  • محمدی ترکاشوند, علی
  • نیک کامی, داود
چکیده مقاله:

  Erosion features map is one of the basic maps in erosion and sediment studies considered important in watershed management programs. For preparing soil erosion features map (1:250000 scale), a study was conducted in Jajroud sub-basin of Tehran, Iran. Working unit maps were prepared from integrating: A) plant cover, geology and slope B) land-use, geology and slope C) land-use, rocks sensitivity to erosion and slope and D) land-use, rocks sensitivity to erosion and land units. Working unit maps obtained from integrating layers were compared with three other maps consisting of working units maps according to E) land units F) rocks sensitivity to erosion units and G) image photomorphic units. Erosion features intensities in 314 control points were controlled and erosion features ground truth map was prepared by Thiessen method and using satellite imagery. Erosion features map was crossed with different working unit maps. Results showed that D map was better than A, B and C maps with regard to economic considerations. Accuracy was 53.0 and 42.9% for methods of land unit and rock sensitivity which resulted in the maps not suitable for differentiating soil erosion features. Root Mean Squared Error of working units showed that the error of land unit and rock sensitivity methods was more than image interpretation and integrated layers methods. The highest coefficient of variation was related to land unit and rock sensitivity to erosion methods and was the least for image interpretation and integrated layers methods. The greatest precision, therefore, was related to image interpretation and integrated layers methods. In general, working unit map of image interpretation was the best method for preparing soil erosion features map.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها...

متن کامل

بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis)

امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها...

متن کامل

بررسی چند روش تهیه نقشه فرسایش شیاری با استفاده از‏ ‏RS‏ و ‏GIS

نقشه فرسایش شیاری یکی از نقشه­های پایه در مطالعات فرسایش و رسوب و برنامه­های مدیریت آبخیزها است.  برای بررسی برخی روش­ها در تهیه نقشه 250000 :1 فرسایش شیاری، مطالع‌ه­ای در حوزه­‌های آبخیز کن-سولقان و جاجرود در استان تهران انجام شد. در مرحله اول در حوزه آبخیز کن و سولقان، چهار نقشه واحدهای کاری از تلفیق لایه­‌های اطلاعاتی الف) پوشش گیاهی، سنگ­‌شناسی و شیب  ب) کاربری، سنگ­‌شناسی و شیب ج) کاربری، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 42

صفحات  537- 549

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023