بررسی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد

نویسنده

  • ,
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم با آبیاری تکمیلی

   به منظور بررسی اثرصفات زراعی ارقام نخود دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط آبیاری تکمیلی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه اجرا گردید. فاکتور اصلی، تیمارهای آبیاری تکمیلی در سه سطح شامل: I0 (تیمار شاهد یا بدون آبیاری)، I1 (یک‎بارآبیاری در مرحله 50 درصدگل‎دهی) و I2 (یک‎بار آبیاری در مرح...

متن کامل

تنوع ژنتیکی برخی صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های اصلاحی کنجد

  Estimation of genetic variation is very important in breeding programs and existing of high genetic variation lead to increase the response to selection. The objective of this study was to investigate genetic variation for agronomic traits and yield components in 20 entries of sesame including 15 breeding lines and 5 local populations. The genotypes were evaluated in a randomized complete blo...

متن کامل

بررسی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم با آبیاری تکمیلی

به منظور بررسی اثرصفات زراعی ارقام نخود دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط آبیاری تکمیلی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه اجرا گردید. فاکتور اصلی، تیمارهای آبیاری تکمیلی در سه سطح شامل: i0 (تیمار شاهد یا بدون آبیاری)، i1 (یک‎بارآبیاری در مرحله 50 درصدگل‎دهی) و i2 (یک‎بار آبیاری در مرحله ...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرایط اقلیمی میانه

    این مطالعه به‏منظور بررسی اثرات سه تاریخ کاشت بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کنجد شامل یکتا، مغان 17، کرج1، ناز تک شاخه و محلی بهبهان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میانه در سال زراعی 1383 انجام شد. آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. در این بررسی وزن خشک اندام‏های مختلف گیاه، خصوصیات مورفولوژیکی بوته نظیر تعداد ...

متن کامل

تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر

A study was conducted in 2007 to investigate the effect of nitrogen fertilizer rates (0, 30, 60 Kg ha-1) on some agronomic characteristics, seed yield and oil percentage in three Sesame(Sesamum indicum L.) cultivars (Dashtestan, Darab 14, and Zarghan) in Kaki region (Bushehr Province). The type of design was completely randomized block with factorial arrangement and three replications. Nitrogen...

متن کامل

تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر

A study was conducted in 2007 to investigate the effect of nitrogen fertilizer rates (0, 30, 60 Kg ha-1) on some agronomic characteristics, seed yield and oil percentage in three Sesame(Sesamum indicum L.) cultivars (Dashtestan, Darab 14, and Zarghan) in Kaki region (Bushehr Province). The type of design was completely randomized block with factorial arrangement and three replications. Nitrogen...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  149- 166

تاریخ انتشار 2020-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023