× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف سنجش تأثیر قصه‌های نمادین منظوم بر رشد آموزه‌های دینی کودکان و نوجوانان، بویژه مفاهیم مربوط به خداشناسی، به بررسی چهار قصۀ منظوم مرتبط با این مفهوم پرداخته‌است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده‌است. بپس از بیان مفاهیم نظری مرتبط به بررسی توصیفی و تحلیلی داستانها پرداخته شدهاست؛ ررسی نمادها در چهار قصۀ منظوم نشان می‌دهد که همۀ آن‌ها به شکل نمادین می‌خواهند آرامش حاصل از پیوند کودک با خدا را که واقعاً مفهومی انتزاعی و ناشناخته است در قالب نمادها و در سه مرحلۀ جدایی و احساس تنهایی، تلاش برای بازگشت و آرامش حاصل از بازگشت نشان دهند این شیوه و نمادهای بکاررفته ضمن اینکه با نتایج حاصل از تحقیقات شناختی در مورد تصویرپردازی کودکان از خدا تناسب دارد و بالتبع متناسب بامراحل شناختی کودکان است، سبب تقویت روحیۀ جستجو در کودکان هم می‌گردد که امروزه یکی از بحث‌های مهم(تفکر انتقادی) در تربیت کودکان بشمارمی‌آید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله با هدف سنجش تأثیر قصه های نمادین منظوم بر رشد آموزه های دینی کودکان و نوجوانان، بویژه مفاهیم مربوط به خداشناسی، به بررسی چهار قصۀ منظوم مرتبط با این مفهوم پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. بپس از بیان مفاهیم نظری مرتبط به بررسی توصیفی و تحلیلی داستانها پرداخته شدهاست؛ ررسی نمادها در چهار قصۀ منظوم نشان می دهد که همۀ آن ها به شکل نمادین می خواهن...

بررسی تاثیر آموزه قصه دینی بر پرورش خلاقیت کودکان (با تاکید بر قصه های قرآن ) چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزه قصه دینی بر پرورش خلاقیت کودکان (با تاکید بر قصه های قرآنی) می باشد .نوع تحقیق این پایان نامه از نوع تحقیقات نظری وبنیادی است البته با توجه به این موضوع که تحقیق در پرورش و خلاقیت علاوه بر اینکه بر شناخت وتبیین تاکید دارد دونوع تحقیق کاربردی وبنیادی را در بر می گیرد .و روش تح...

در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات کودک از رشد کمّی و کیفی نسبتاً خوبی برخوردار ‏بوده‏اند. موضوع اصلی مقاله، بررسی مضامین اشعار دهه‌ی هشتاد نشریّات کودک است. مجموعه ‏مضامین بررسی شده در این پژوهش به ترتیب فروانی آنها عبارتند از: 1- طبیعت (جاندار و بی‌جان)، ‏‏2- دین و مضامین آیینی، 3- مسایل اجتماعی– سیاسی، 4- تفریحات و سرگرمی، 5- آموزشی- علمی، ‏‏6- اخلاقی- تربیتی 7- سایر مضامین. در این مق...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی بر افزایش رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی کودکان پیش دبستانی مراکز پیش دبستانی شهر کوهدشت که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد30 نفر (14پسر و 16 دختر) از کودکان دو مرکز پیش دبستانی شهرکوهدشت به عنوان نمونه انتخاب شدند. و به طور تصادفی، به دو گر...

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی قصه درمانی برکاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی در کودکان دبستانی شهر کرمانشاه در سال 1392 انجام شده است. روش : مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود که نمونه این پژوهش شامل 22 دختر دبستانی پایه اول دبستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیریی در دسترس شناسایی شدند، و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و ک...

نماد پردازی در ادبیات کودک و نوجوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سبب می شود تا بسیاری از مفاهیم اخلاقی و فرهنگی به آسانی و غیر م ستقیم به کودکان انتقال یابد. در این جستار به شیوة توصیفی و تحلیلی، به طبقه بندی، ارزیابی کمی و بررسی انواع نمادهای به کار رفته در ۹ داستان آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد پرداخته می شود. ابتدا این آثار بازخوانی، خلاصه نویسی و به لحاظ نوع داستانی و موضوعی و کاربرد...