بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت

نویسندگان

  • حسین زینلی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • داود افیونی مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • لیلی صفائی مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • مهدی میرزا دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و عملکرد اسانس و ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گیاه آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) آزمایشی طی سال‌های 1386 تا 1388 در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان انجام شد. به همین منظور بذرهای گیاه پس از جمع‌آوری از رویشگاه، در شاسی کشت و نشاء‌های حاصل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به زمین اصلی منتقل شدند. سرشاخه‌های گیاه به مدت دو سال (1387 و 1388) در چهار مرحله آغاز گلدهی، 50% گلدهی، گلدهی کامل و بذردهی، برداشت، خشک و اسانس‌گیری شد. جداسازی و شناسایی ترکیب‌های اسانس با دستگاه کروماتوگرافی گازی و گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌سنج جرمی انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر زمان برداشت بر مجموع عملکرد دو ترکیب تیمول و کارواکرول، درصد اسانس و درصد گاما-ترپینن و بورنئول معنی‌دار بود. بیشترین مجموع عملکرد تیمول و کارواکرول در مرحله بذردهی و بیشترین درصد اسانس در مرحله گلدهی کامل بدست آمد. اثر متقابل سال در مرحله برداشت مشخص نمود که بیشترین درصد اسانس اندام هوایی در طی دو سال متعلق به مرحله گلدهی کامل سال اول (56/1%) و بالاترین عملکرد مجموع دو ترکیب تیمول و کارواکرول در مرحله بذردهی همان سال (54/28 کیلوگرم در هکتار) بوده‌است. از بین شش ترکیبی که بیشترین درصد اسانس را تشکیل دادند کارواکرول ترکیب غالب در هر چهار مرحله برداشت بود و بیشترین مقدار آن در مرحله ابتدای گلدهی (45/88%) سال دوم حاصل شد. دومین ترکیب غالب تیمول بود که در مرحله گلدهی کامل به حداکثر مقدار خود (77/11%) رسید. پاراسیمن، 1،8- سینئول و گاما-ترپینن در مرحله بذردهی (به‌ترتیب 35/2%، 21/1% و 15/2%) و بورنئول در مرحله گلدهی کامل بیشترین مقدار (52/7%) را نشان دادند. همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری بین درصد اسانس با مجموع عملکرد دو ترکیب کارواکرول و تیمول مشاهده گردید. در مجموع براساس نتایج بدست‌آمده بهترین زمان برداشت آویشن کرمانی برای رسیدن به حداکثر عملکرد تیمول و کارواکرول در مرحله بذردهی و برای درصد اسانس در مرحله گلدهی کامل می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن کرمانی (thymus caramanicus jalas) در زمان های مختلف برداشت

به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و عملکرد اسانس و ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاه آویشن کرمانی (thymus caramanicus jalas) آزمایشی طی سال های 1386 تا 1388 در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان انجام شد. به همین منظور بذرهای گیاه پس از جمع آوری از رویشگاه، در شاسی کشت و نشاء های حاصل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به زمین اصلی منتقل شدند. سرشاخه های گیاه به مدت دو سال (1387 و...

متن کامل

بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن کرمانی (thymus caramanicus jalas) در زمان های مختلف برداشت

به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و عملکرد اسانس و ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاه آویشن کرمانی (thymus caramanicus jalas) آزمایشی طی سال های 1386 تا 1388 در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان انجام شد. به همین منظور بذرهای گیاه پس از جمع آوری از رویشگاه، در شاسی کشت و نشاء های حاصل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به زمین اصلی منتقل شدند. سرشاخه های گیاه به مدت دو سال (1387 و...

متن کامل

بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas)

گیاه آویشن کرمانی با نام علمی Thymus caramanicus Jalas متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) می‌باشد. از میان 250 گونه مختلف از این جنس که در سراسر جهان پراکنش دارند، 14 گونه در کشور ایران رویش طبیعی دارند. گونه آویشن کرمانی یکی از 4 گونه اندمیک در ایران می‌باشد که در قسمت‌های مرکزی ایران پراکنش دارد. در این پژوهش پس از شناسایی رویشگاه‌های این گونه در سه منطقه از استان کرمان، یک منطقه از استان ...

متن کامل

ارزیابی خصوصیات ریخت‏شناختی در جمعیت‏های مختلف آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) گونة بومی ایران

آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) متعلق به خانوادة نعناعیان (Lamiaceae) است و یکی از چهار گونة بومی در ایران است که در قسمت‏های مرکزی کشور پراکنش دارد. برای ارزیابی تنوع صفات ریخت‏شناختی برخی از جمعیت‏های این گونه، در آزمایشی 70 ژنوتیپ مربوط به هفت جمعیت، با هدف استفاده در برنامه‏های به‌نژادی آتی و مصارف دارویی برای 30 صفت کمّی و کیفی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنوع درخور توجهی از نظر ص...

متن کامل

بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas)

گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) یکی از گونه های معطر و دائمی موجود در ایران است. به منظور مقایسه عملکردهای کمی و کیفی این گونه در شرایط مختلف مکانی و زمانی، آزمایشی طی سالهای 1388-1385 در استان اصفهان و در دو ایستگاه تحقیقاتی قهیز داران و شهید فزوه اصفهان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. گیاهان در چهار مرحله رشدی شامل آغاز گلدهی، اواسط گلدهی، گلدهی...

متن کامل

بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (thymus caramanicus jalas)

گیاه آویشن کرمانی با نام علمی thymus caramanicus jalas متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) می باشد. از میان 250 گونه مختلف از این جنس که در سراسر جهان پراکنش دارند، 14 گونه در کشور ایران رویش طبیعی دارند. گونه آویشن کرمانی یکی از 4 گونه اندمیک در ایران می باشد که در قسمت های مرکزی ایران پراکنش دارد. در این پژوهش پس از شناسایی رویشگاه های این گونه در سه منطقه از استان کرمان، یک منطقه از استان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  313- 324

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023