بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در تناوب گندم و بقایای مختلف آن در شرایط دیم

نویسنده

  • ,
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به صورت دیم اجراء شد. فاکتورهای موردبررسی سه رقم گندم)کوه دشت، زاگرس و چمران( و پنچ تراکم بذر) 100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در مترمربع( بودند. تأثیر تراکم و رقمبر عملکرد و برخی خصوصیات ریختاری...

متن کامل

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم

چکیده این پژوهش با هدف مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو  به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. از این رو، تیمار آبیاری در سه سطح بدون آبیاری و آبیاری در هر یک از مراحل گلدهی و پر شدن دانه­ها و پنج رقم جو شامل محلی، آبیدر، والفجر، بهمن و ماکویی، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار ارزیابی شد. نتای...

متن کامل

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد به صورت دیم اجراء شد. فاکتورهای موردبررسی سه رقم گندم)کوه دشت، زاگرس و چمران( و پنچ تراکم بذر) 100 ، 200 ، 300 ، 400 و 500 دانه در مترمربع( بودند. تأثیر تراکم و رقمبر عملکرد و برخی خصوصیات ریختاری...

متن کامل

اثر مدیریت بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

به منظور بررسی تاثیر مخلوط کردن مقادیرمختلف پسمانهای گیاهی جو و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم، آزمایشی دو ساله ( 88 -1387و 87-1386) بصورت کرتهای نواری خرد شده با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. کرت‎های عمودی شامل دو رقم جو ( افضل و ریحان) و کرت‎های افقی شامل سه میزان بقایا (صفر، 750 و 1500 کیلوگرم در هکتار) و کرت‎های فرع...

متن کامل

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم

چکیده این پژوهش با هدف مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو  به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. از این رو، تیمار آبیاری در سه سطح بدون آبیاری و آبیاری در هر یک از مراحل گلدهی و پر شدن دانه­ها و پنج رقم جو شامل محلی، آبیدر، والفجر، بهمن و ماکویی، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار ارزیابی شد. نتای...

متن کامل

بررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم

به منظور بررسی تجزیه علیت عملکرد دانه با اجزای عملکرد آزمایشی با 20 ژنوتیپ گندم دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو مکان (ایستگاه تحقیقات دیم شیروان و ایستگاه تحقیقات سیساب) در استان خراسان شمالی در سال 95-1394 به اجرا در آمد. در طی مراحل رشد و بعد از برداشت، از صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا سنبله‌دهی، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، وزن ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  95- 116

تاریخ انتشار 2020-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023