بررسی عملکرد ‘ پروتئین و صفات کیفی ارقام لوبیا چشم بلبلی

نویسندگان

  • اشرف علوی
  • منصور توکلی
چکیده

در این بررسی 12 رقم لوبیا چشم بلبلی از نظر عملکرد ‘ پروتئین ‘ پروتئین در واحد سطح و تعدادی از صفات کیفی مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین رابطه عملکرد با پروتئین با صفات کیفی و یکایک این صفات با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف بین ارقام لوبیا چشم بلبلی از نظرعملکرد‘ میزان پروتئین درهکتار‘ مدت پخت‘ یکنواختی پخت‘ بو وخوش خوراکی معنی دار گردید. بین ارقام مورد آزمایش از نظر سایر صفات اختلاف معنی داری مشاهده نشد. ضریب همبستگی پروتئین بابو ویکنواختی پخت بامزه از نظر آماری معنی دار گردید. نتایج نشان داد که درحدود 77 درصد تغییرات خوش خوراکی لوبیا چشم بلبلی معلول تأثیر سه صفت بو ویکنواختی پخت ومزه این محصول می باشد. تأثیر سه صفت نامبرده د رخوش خوراکی به ترتیب د رحدود 13‘56 و 30 درصد بر آورد گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

     به منظور ارزیابی تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف لوبیا گرمسیری آزمایشی در تابستان 1388در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت اجرا شد، این آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. آرایش های کاشت در سه سطح عبارت بودند از کشت یک ردیف روی پشته با فاصله بین بوته 10 سانتی متر، کشت دو ردیف روی پشته با فاصله بین بوته ...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

در این مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیاتپاری محلی جیرفت در تراکم های مختلف در سال 1388 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و  سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت، توده لوبیا تپاری ...

متن کامل

اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.)

به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1393 انجام شد. آزمایش شامل 12 تیمار: عدم‌وجین، وجین تمام‌فصل، علف‌کش تریفلورالین با دوز توصیه‌شده (960 گرم ماده‌موثره در هکتار) و علف‌کش تریفلورالین با دوز کاهش‌یافته(480 گرم ماده موثره در هکتار)، امواج فراصوت (با...

متن کامل

اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.)

به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1393 انجام شد. آزمایش شامل 12 تیمار: عدم‌وجین، وجین تمام‌فصل، علف‌کش تریفلورالین با دوز توصیه‌شده (960 گرم ماده‌موثره در هکتار) و علف‌کش تریفلورالین با دوز کاهش‌یافته(480 گرم ماده موثره در هکتار)، امواج فراصوت (با...

متن کامل

اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.)

به‌منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1393 انجام شد. آزمایش شامل 12 تیمار: عدم‌وجین، وجین تمام‌فصل، علف‌کش تریفلورالین با دوز توصیه‌شده (960 گرم ماده‌موثره در هکتار) و علف‌کش تریفلورالین با دوز کاهش‌یافته(480 گرم ماده موثره در هکتار)، امواج فراصوت (با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023