بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز

نویسندگان

  • امان الله سلطانی استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
  • هادی تقی زاده دانش آموخته دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران. az9156643515@gmail.com
چکیده

چکیده هدف: هدف از از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکرد های اجرایی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. روش: به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: آزمون ویسکانسین، تکلیف پیچیده استروپ، آزمون برج لندن، آزمون حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته. برای بررسی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس عملکرد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از میان کارکردهای اجرایی، متغیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات ضروری است. بنابراین توجه به ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و طراحی و ارائه مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل یادگیری است، اثرات مثبت می گذارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل ساختاری نقش کنش های اجرایی در عملکرد یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

زمینه و هدف: یکی از تبیین­ های اساسی و جدید در درمان ناتوانی­ های یادگیری خاص، مدل کنش ­های اجرایی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کنش­ های اجرایی (انتقال، بازداری، به­روز رسانی، عملکرد پیوسته، و برنامه­ ریزی- سازمان‌دهی) در پیش ­بینی عملکرد یادگیری دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری خاص بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش­ آموزان مقطع ابتدایی پای...

متن کامل

بررسی روش آموزش مبتنی بر مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی بر بهبود مهارت‌های شناختی دانش آموزان ناتوان ‌یادگیری خواندن

Introduction: This study Investigation based teaching methods on neuropsychological skills on improving cognitive skills of students with disabilities learning reading.The research method was experimental and pretest - posttest control group design was used. For this purpose the students with Learning Disabilities in the Isfahan read in 2016-17using multi-stage sampling method and according to ...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی بر کنش‌های اجرایی و توانایی‌های شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش­ مهارت‌های شناختی برکنش­های اجرایی و توانایی‌های شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری است. این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری پایه سوم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال96-1397 هستند که از میان آنان 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. با توجه به حجم نمونه 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل ...

متن کامل

اثربخشی برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه گروهی بازآموزی­اسنادی بر عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی دانش­آموزان با اختلال­یادگیری­خاص صورت گرفته است. این پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. 30 دانش‌آموز با اختلال­یادگیری خاص شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. پرسشنامه عزت‌نفس کوپر­اسمیت و مهارت‌های اجتماعی ماتسون به‌عنوان پیش‌...

متن کامل

تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنش‌های اجرایی مغز و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

زمینه و هدف: با توجه به مشکلات کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای در یادگیری و کنش‌های اجرایی، هدف از اجرای این پژوهش بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنش‌های اجرایی و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال نافرمانی ...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 64

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید