بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان

نویسندگان

  • جعفر یعقوبی
  • غلامرضا پزشکی راد
  • محمد مسائلی
چکیده مقاله:

برنج غله‌ای با دومین جایگاه مصرف غذایی کشور آفاتی از جمله کرم ساقه‌خوار (chilo suppressalis) دارد مهمترین دشمنان طبیعی این آفت چندین‌گونه از زنبورهای پارازیتویید تریکوگراما(trichogramma sp.) می‌باشد سازمان حفظ نباتات اصفهان برای کنترل آفت مزبور در شهرستان لنجان و مبارکه با همکاری بخش ترویج اقدام به مبارزه تلفیقی نموده و به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده است. با وجودی که این فن آوری توسط بسیاری از کشاورزان پذیرفته شده ولی هنوز عده ای از افراد از پذیرش آن خودداری می‌کنند. پذیرش نوآوریها بستگی به نگرش کشاورزان به ویژگیهای ایده جدید و نیز متغیرهایی نظیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و امکانات و احساس نیاز افراد برای ایجاد تغییر دارد. این نوشتار عوامل اجتماعی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه خوار برنج توسط کشاورزان منطقه را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق کلیه برنجکاران استان اصفهان که در روستاهای آنها طرح مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه‌خوار در سال 1379 انجام شده است، می‌باشند. با توجه به در دست نبودن فهرست کامل افراد تحت پوشش طرح، گستردگی روستاهائی که طرح مبارزه بیولوژیک در آنها اجرا شده بود روش نمونه‌گیری خوشه ای مورد استفاده قرار گرفت. روائی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان سازمان کشاورزی استان اصفهان و چند نفر از اعضای هیات علمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی تعیین گردید. بمنظور تعیین اعتبار پرسشنامه پیش‌آزمون در یکی از روستاهای خارج از نمونه آماری بعمل آمد. ضریب آلفای محاسبه شده 83/0 بدست آمد. در مجموع 315 پرسشنامه تکمیل گردید که در نهایت 296پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در بین ویژگیهای شخصی میزان سواد و دارا بودن شغل دوم علاوه برکشاورزی با پذیرش همبستگی مثبت داشتند. در بین ویژگیهای اجتماعی میزان ارتباط با شهر و میزان رهبریت افکار در زمینه مبارزه بیولوژیک همبستگی مثبتی با پذیرش داشتند. تفاوت معناداری در میزان پذیرش کشاورزانی که بدلایل آگاهی از دسترسی به سموم و بذور اصلاح شده به مرکز خدمات مراجعه کرده اند با سایر پاسخ دهندگان مشاهده شد. میزان ارتباط با شهر، میزان رهبریت افکار در زمینه مبارزه بیولوژیک و دانش بیولوژیک بهترین تبیین کننده های تغییرات پذیرش می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان

برنج غله ای با دومین جایگاه مصرف غذایی کشور آفاتی از جمله کرم ساقه خوار (chilo suppressalis) دارد مهمترین دشمنان طبیعی این آفت چندین گونه از زنبورهای پارازیتویید تریکوگراما(trichogramma sp.) می باشد سازمان حفظ نباتات اصفهان برای کنترل آفت مزبور در شهرستان لنجان و مبارکه با همکاری بخش ترویج اقدام به مبارزه تلفیقی نموده و به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده است. با وجودی که این فن آوری توسط بسیاری ا...

متن کامل

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی در کنترل کرم ساقه ‌خوار برنج استان اصفهان

This study utilized a descriptive-correlational surveying approach to examine some economic factors involved in the adoption of an integrated campaign to control rice stem borer (Chilo suppressalis) in Isfahan Province. The population consisted of farmers living in the vilages where Biological Control Plan was conducted (N=6000). The population frame was obtained from Isfahan Agricultural Organ...

متن کامل

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی در کنترل کرم ساقه ‌خوار برنج استان اصفهان

This study utilized a descriptive-correlational surveying approach to examine some economic factors involved in the adoption of an integrated campaign to control rice stem borer (Chilo suppressalis) in Isfahan Province. The population consisted of farmers living in the vilages where Biological Control Plan was conducted (N=6000). The population frame was obtained from Isfahan Agricultural Organ...

متن کامل

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی در کنترل کرم ساقه خوار برنج استان اصفهان

این پژوهش به روش توصیفی-هم بستگی، برای بررسی برخی عوامل اقتصادی مؤثر بر کشاورزان استان اصفهان در پذیرش مبارزه تلفیقی کنترل کرم ساقه خوار برنج (chilo suppressalis) انجام گرفت. جامعه آماری کلیه برنج کاران شهرستان لنجان و مبارکه (6000=n ) را در بر می گیرد که در سال 1379 در روستاهای آنان طرح مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج انجام شد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس

فناوری تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت‌ها در زمینه حفظ منابع آبی و خاکی بوده که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان و ارایه مدل بهینه با در نظر گرفتن تابع تشخیصی برای تمایز پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری در استان فارس می‌باشد که با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، صورت پذیر...

متن کامل

عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری

هدف این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری است. یک مدل پذیرش فن‌آوری اصلاح شده که سازه‌های اصلی مدل (درک از مفید بودن و درک از سهولت استفاده) را با سازه‌های سازگاری، شرایط تسهیل‌کننده و خودکارآمدی در کاربرد مبارزه بیولوژیک را تلفیق می‌کند جهت مفهوم‌سازی مدل پژوهشی به کار برده شد. کلیه کشاورزان برنج‌کار در شهرستان ساری جامعه آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023