بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل: مورد مطالعه اسلام‌آباد غرب

نویسندگان

  • علی مرادی دانشیار گروه جامعه شناسی واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.(نویسنده مسئول)
  • لیلا دستغیب دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران
چکیده

یکی از مسائل مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعی، مطالعه رضایت از ندگی بین اقشار متعدد جامعه مخصوصاً زنان شاغل است. این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب پرداخته است. روش این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با توجه به کمی بودن پژوهش و ماهیت موضوع مورد مطالعه از روش پیمایش استفاده گردیده است. جامعه آماری زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب در سال 1398 به تعداد 1790 نفر بودند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیرهای احساس امنیت (226/0=r) ، عدالت اجتماعی (450/0=r) و میزان اعتماد (216/0=r) بر رضایت از زندگی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب تأثیر معناداری داشتند و نتایج ضریب تعیین بیان می کند که سه متغیر فوق روی هم رفته توانستند 42/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت)

examining social factors affecting life satisfaction ( case study students Payame Noor University unit of the shaft )                

متن کامل

عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان

امروزه در ارتباط با موضوع توسعه اجتماعی و فرهنگی، مسئله کیفیت زندگی و میزان رضایت افراد از ابعاد و جنبه های مختلف زندگی شان اهمیت فراوانی یافته است. توسعه اجتماعی از یک طرف میزان رفاه و برخورداری افراد را بالا می برد و از طرف دیگر مشکلات و مسائل جدیدی مانند شلوغی، آلودگی های هوایی و صوتی، فشارهای روانی و مانند آن را نیز برای آنها به وجود می آورد، بنابراین مسئله کیفیت زندگی برجستگی و اهمیت خاص م...

متن کامل

بررسی تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی – اقتصادی بر توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی- اقتصادی بر توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی به‌روش پیمایشی و جامعة آماری شامل زنان روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب است که 161 نفر از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌‌ بود و روایی آن را استادان و متخصصان رشته‌های توسعة روستایی، روان‌شناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی تأیید کردند. پایایی پر...

متن کامل

عوامل موثر بر فرآیند زندگی زنان یائسه

خلاصهسابقه و هدف: با افزایش طول عمر، زنان یائسه یک سوم عمر خود را بعد از یائسگی می گذرانند. به همین دلیل فرآیند تغییرات جسمانی و روانی- اجتماعی در این دوران اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فرآیند زندگی در زنان یائسه می باشد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 700 نفر از زنان یائسه 60-40 ساله با یائسگی طبیعی و بدون استفاده از درمان هورمونی که به صورت تصادفی – خوشه‌ای...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر رامسر در سال1395)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان مورد بررسی شهر رامسر در سال 95 می باشد. محقق تلاش نمود تا تأثیر متغیرهای میزان حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، فضای رشد اخلاقی و فرهنگی و تلقی از عملکرد پلیس را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. این مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته در زنان شهر رامسر در سال 1395 انجام شد. در این پژوهش 226 نفر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021