بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری در شهرستان سنندج از استان کردستان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از بهره‌برداران ذینفع 10 طرح مرتعداری در 10 روستا بودند. در مجموع، 200 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه کارشناسان و میزان پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن برابر 812/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای میزان درآمد سالیانه از بین عوامل اقتصادی، تشکیل دوره-های آموزشی ترویجی و حس مسئولیت‌پذیری از بین عوامل اجتماعی، به ترتیب با ضریب همبستگی 232/0، 180/0 و 388/0، با میزان مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتعداری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره گویای آن است که، بیشترین میزان تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیرهای اجتماعی با میزان 181/11 به دست آمده است. همچنین یافته‌های بیانگر آن است که میزان مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتعداری در دو متغیر درآمد سالیانه و عضویت در تعاونی، در سطح 95 درصد اطمینان، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، حضور در دوره‌های آموزشی و ترویجی، بالا بردن میزان درآمد با استفاده از فعالیت‌های جانبی و همچنین تشکیل تعاونی‌های و عضویت بهره‌برداران در آن‌ها می-تواند از پیشنهادت تحقیق حاضر ‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری در شهرستان سنندج از استان کردستان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از بهره برداران ذینفع 10 طرح مرتعداری در 10 روستا بودند. در مجموع، 200 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده ...

عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه مراتع، بستر توسعه‌ی پایدار محیط زیست محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، طرح‌های مرتعداری نقش مهمی در جلوگیری از تخریب مراتع و بهبود وضعیت آنها ایفا کرده‌اند. موفقیت این طرح‌ها منوط به مشارکت بهره‌برداران است. هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران دهستان گل‌تپه، شهرستان سقز، در اجرای طرح‌های مرتعداری بود. بدین منظور، از تحقیق توصیفی همبستگی با رویکرد مقا...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین دوره‌های آموزشی- ترویجی و میزان مشارکت اعضای تعاونی‌های مرتعداری در برنامه‌های طرح‌های مرتعداری به روش پیمایشی انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان 234 نفر به دست آمد که به روش انتساب متناسب در بین بهره‌برداران 13 طرح مرتعداری تعاونی‌های مرتعداری شهرستان گنبدکاووس انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهر...

چکیده مراتع از جمله اساسی ترین منابع طبیعی تجدیدشونده و منبع اصلی غذای دام می باشد. بنابراین یکی از راه های حفظ و مدیریت صحیح بر این عرصه ها مشارکت روستاییان و بهره برداران در طرح های مختلف منابع طبیعی به خصوص طرح های مرتعداری است. جامعه آماری این تحقیق ، بهره برداران مرتعی 10 روستا از شهرستان سنندج هستند که در آن ها طرح مرتعداری به اجرا درآمده است (420=n). بر اساس جدول کرجسی- مورگان و روش ن...

ارزیابی طرح­های مرتعداری به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان کمک نموده از ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی تأثیر آن‌ها را دریابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات طرح­های مرتعداری بر سرمایه­های اجتماعی معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه بهره­برداران روستایی بود. با استفاده از یک روش پیمایشی، شاخص­های ارزیابی در دو زمان قبل و پس از اجرای طرح­ها مورد بررسی قرار گرفتند. با ک...

مشارکت بهره‌برداران در احیای حوزه­ های آب‌خیز و حفاظت از آن‌ها اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اندازه‌ی مشارکت دام‌داران در اجرای طرح‌های مرتع‌داری درحوزه‌ی آب‌خیز کیاسر شهرستان ساری انجام شد. این تحقیق  به‌روش توصیفی پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل 361 نفر از بهره­برداران منطقه بود و حجم نمونه بااستفاده از رابطه‌‌ی کوکران 73 نفر تعیین شد. اط...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود