بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران

نویسندگان

  • هدایت ایوریق, نعمت
  • پوراسد آستمال, کبری
چکیده مقاله:

In this study the causes of culling in 9 industrial dairy farms in northwest of Iran between 2008 to 2013 were investigated. The impact of various factors on culling was analyzed using the GLIMIX procedure of SAS 9.2. The results showed that from 5404 dairy cows culled, voluntary and involuntary culling rate were 24.8% and 75.2 % respectively. Infertility and metabolic disorders were the most frequent causes of culling with 17.7%, and 16.8% respectively. The voluntary culling of female calves and heifers (before calving) was extremely high (60.55%) and for the heifers after calving was extremely low (5.06%). Almost 25.49% of culling occurred during the first 50 days after calving which was mostly involuntarily. The effect of independent variables including calving type (abortion, stillbirth, natural calving), dystocia, open days, lactation number, length of dry period and calving season on culling rate were all significant (pr<0.05). The cow with easy calving, low open days and moderate dry period (41-70 days) had the least culling rates. The results showed that the high frequency of involuntary culling of cattle led to the reduced longevity, selection intensity and increased the costs for dairy cattle industry.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مولفه های تولیدی و تولیدمثلی موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین

حذف گاوهای شیری از گله و جایگزینی آن­ها با گاوهای جدید فرایندی پرهزینه است، بنابراین برای کاهش هزینه ­ها و افزایش میزان سودآوری گله، شناسایی عوامل موثر بر حذف گاوهای شیری ضروری به­ نظر می ­رسد. این پژوهش برای بررسی ارتباط بین مولفه­ های تولیدی و تولیدمثلی با حذف گاوهای شیری انجام شد. داده­ ها شامل رکوردهای زایش بین سال ­های 1382 تا 1391 بود. مدل رگرسیون...

متن کامل

بررسی علل حذف در گاوهای هلشتاین ایران

مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان و علل حذف گاوهای شیری هلشتاین ایران انجام شد. اطلاعات مربوط به 3226 گله گاو، که تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال­های 1372 تا 1392جمع­آوری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که از بین 356683 گاوی که حذف شده بودند، بیشترین علت حذف مربوط به غیراقتصادی بودن دام( 1/19 درصد) بود. ناباروری و ناهنجاری های تولیدمثلی با 98/17 د...

متن کامل

برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران

مرده زایی به عنوان مرگ گوساله اندکی قبل از زایش، در حین زایش یا ظرف مدت 24 تا 48 ساعت پس از زایش تعریف می شود. دلیل اصلی مرگ گوساله در طی این فاصله زمانی ناشناخته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مرده زایی و نیز برآورد برخی از فراسنجه های ژنتیکی آن در گاوهای شیری هلشتاین ایران می باشد. داده های زایش های اول و دوم که از سال 1376 تا 1385 جمع آوری شده بود به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلی...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاوهای هلشتاین اصفهان

برای تعیین عوامل مؤثر بر ماندگاری و پارامترهای ژنتیکی این صفت  از دو روش مدل خطی و ویبول از رکوردهای مربوط به زایش­های سال­های ۹۲-13۷۰ گاوهای هلشتاین استان اصفهان استفاده شد. فایل مشاهدات شامل 201588 رکورد شیردهی از 7۴۲۶۱ دام مربوط به 65 گله تحت پوشش بود. از مجموع 33219 رأس گاو حذف شده در سال­های مورد مطالعه 9/27 درصد حذف­ها به صورت اختیاری و 1/72 درصد غیراختیاری بوده است. میانگین طول عمر و طول...

متن کامل

دلایل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش حرارتی در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی دلایل و زمان حذف گاوها در شرایط تنش حرارتی از گله در طی 10 سال در گاوداری­های صنعتی ایران بود. داده­های تحقیق شامل، زمان تولد، چگونگی زایش، دلایل حذف، شکم در زمان زایش و فاصله زایش تا حذف، در طی سال­های 1383 تا 1393 جمع آوری شدند. در بیش از 6462 گاو حذف شده، ناتوانی تولیدمثل با فراوانی 22 درصد شایع­ترین عامل حذف بود و پس از آن لنگش با فراوانی 5/11 درصد و ورم پستان با فرا...

متن کامل

ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

 هر ساله تعداد زیادی گاو قبل از پایان دوران اقتصادی خود حذف می شوند که با بررسی دلایل و انجام آموزشهای لازم می توان نرخ حذف را کاهش داد . با کاهش نرخ حذف ، وضعیت اقتصادی دامداری ها بهتر خواهد شد ، همچنین باعث می شود پیشرفت ژنتیکی با انتخاب تلیسه برتر جایگزین افزایش یابد و باعث عدم کاهش تولید شیر ناشی از تعداد بیشتر تلیسه شکم اول در گله می شود . در این پژوهش علل حذف گاوهای شیری و میزان آن در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 16

صفحات  183- 191

تاریخ انتشار 2017-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023