بررسی عوامل موثر بر خود مراقبتی در شیردهی در زنان نخست‎زای مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان

نویسندگان

  • خداکرمی, بتول مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • روشنایی, قدرت اله دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • شبیری, فاطمه استاد گروه مامائی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • مرادی حقگو, سمیه کارشناس ارشد گروه مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده

Background and Objective: Breastfeeding is one of the main factors in the health and survival of babies and affects countless social and economic factors. The aim of this study was to determine the factors affecting breastfeeding self-care in nulliparous women who referred to the health centers in Hamadan city, Iran, 2017. Materials and Methods: This study was performed as a descriptive-analytic study. The study population consisted of all primiparous women who referred to health centers of Hamadan. Out of 220 nulliparous women who referred to health centers in Hamadan city due to having met the inclusion criteria were selected for the census. Data collection was done using a breastfeeding self-care questionnaire, and were analyzed using multiple linear regression using SPSS v.21 software (P<0.05). Results: The findings showed that 38.6% of participants had poor self-care, 47.7% had moderate self-care and 13.6% had good self-care. The total satisfaction of the spouse, as well as the monthly income are related to the level of self-care (p <0.001). Conclusion: The full satisfaction of the spouse, as well as the monthly income, are related to the amount of breast feeding self-care. Therefore, the results of this study can be used to plan successful breastfeeding for lactating women in hospitals and comprehensive health centers.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت زنان در مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه همدان

مقدمه: امروزه به دلیل تغییر در رفتارهای بهداشتی، سلامت زنان بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت زنان در مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه همدان صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی، 500 زن به صورت تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای از مراکز سلامت جامعه شهر همدان انتخاب شدند. داده‌ها توسط ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عوامل پیش بی...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهر همدان در سال 1394

Background: Gestational diabetes is one of the most common metabolic disorders during pregnancy. The purpose of this study was to determine Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Pregnant Women Referred to Therapeutic and Health Centers in Hamadan Town. Methods: This descriptive-sectional study was done in the year2014 on 620 pregnant women Referred to The health Centers in Hamadan Tow...

متن کامل

بررسی فراوانی کم خونی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر یزد (96-1395)

مقدمه: کم‌خونی در بارداری از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار است. هرچند آنمی خفیف منجر به عوارض قابل توجه جنینی نمی‌گردد، ولی آنمی شدید (هموگلوبین زیر 7)، می‌تواند منجر به آثار سوء بر مادر و جنین و حتی افزایش مرگ‌و‌میر آن­ها شود، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع کم‌خونی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار یزدی و برخی عوارض نوزادی آن انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی و مقطعی در سال 96-1395 بر روی 550...

متن کامل

بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

Introduction & Objective:The prevalence over weight & obesity increase in the world especially in developing countries. Obesity is a health problem important because of the complications such as coronic diseases. The purpose of study was to prevalence of over weight & obesity and risk factors of women in Hamadancity. Materials & Methods: In a descriptive-cross sectional study a number of 400 w...

متن کامل

آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان در خصوص عوامل تعیین کننده انجام خود مراقبتی

Background & Objective: Self-care means enabling individuals to manage special circumstances, such as illness, chronic diseases and having more control over life. Women are more susceptible to serious health risks such as obesity and overweight compared to men, therefore this study was conducted in the city of Gorgan to determine the knowledge, attitude and behavior of women regarding the self-...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 1

صفحات  45- 50

تاریخ انتشار 2018-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021