بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

نویسندگان

  • علی شمس
  • یوسف حجازی
چکیده مقاله:

بر قراری ارتباط بین کشاورزان و بخش تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل مهم توسعه کشاورزی است که مسئولیت آن بر عهده کارشناسان ترویج کشاورزی است به منظور بالا بردن عملکرد شغلی این کارشناسان شناخت عوامل موثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نماید جامعه آماری تحقیق را 110 نفر از کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسش نامه است پرسش نامه ارزیابی عملکرد شغلی کارشناسان ترویج از طریق سرپرستان آن ها و پرسش نامه دوم که جهت سنجش متغیرهای مستقل تحقیق توسط کارشناسان تکمیل شد قابلیت اعتماد پرسش نامه از طریق پیش آزمون و محاسبه الفای کرونباخ برای عملکرد شغلی انگیزش شغلی رضایت شغلی و عوامل سازمانی و آموزشی بالاتر از 80 در صد حاصل شد نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ترویج از عملکرد شغلی رضایت شغلی و انگیزش شغلی بالایی برخوردارند نتایج حاصله از ضریب همبستگی گویای رابطه معنی دار بین عملکرد شغلی کارشناسان ترویج و رضایت شغلی انگیزش شغلی سابقه خدمت در بخش ترویج و عوامل آموزشی و سازمانی است مقایسه عملکرد شغلی میان گروه ها نشان داد که کارشناسان هستند نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز بیان گر قابلیت پیش بنی 2/52 در صدی و اریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی از طریق متغیرهای دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب بودن محل کار کاربردی بودن دوره های آموزشی ضمن خدمت و دسترسی به وسیله نقلیه است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت‌ تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزار...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش‌رایانه‌ای کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نگرش­رایانه­ای کارشناسان ترویج کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ترویج شرکت­های خدمات مشاوره­ای و فنی مهندسی کشاورزی(85=N)، تشکیل دادند. حجم نمونه 70 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای(بر اساس دهستان محل­کار)، استفاده شد. بر اساس یافته­ها اکثر کارشناسان ترویج نگرش­رایانه­ای مثبتی داشتند. میزان خودکارآمدی­رایانه­ای آن­ها نیز زیاد بود. ...

متن کامل

بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

فرهنگ سازمانی می‏تواند به عنوان بستری مناسب برای انگیزش و به‏کارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش عملکرد شغلی آنان ایفا کند. این پژوهش پیمایشی، با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب م...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs)

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می‌آید. ترویج کشاورزی وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان از یک طرف و تعداد وسیعی از سایر کنشگران از طرف دیگر دارد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تأثیر معنی‌داری در این مورد برعهده داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناو...

متن کامل

بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

فرهنگ سازمانی می‏تواند به عنوان بستری مناسب برای انگیزش و به‏کارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش عملکرد شغلی آنان ایفا کند. این پژوهش پیمایشی، با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023