بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

نویسندگان

  • عنایت اله عباسی
  • یوسف حجازی
چکیده مقاله:

بررسی های به عمل آمده که بخش مهمی از تحقیقات کشاورزی کشور را دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب پایان نامه انجام می دهند.برای افزایش کیفیت پایان نامه این دانشجویان ابتدا بایستی عواملی که در این افزایش موثر هستند شناسائی و سپس نسبت به ایجاد و یا تقویت آن اقدام نمود.این تحقیق به همین منظور صورت گرفته است.جامعه مورد مطالعه را 70 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که نمره پایان نامه آنها 18/5 و بالاتر بوده است تشکیل می دهد.به منظور تعیین همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده به عمل آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت پایان نامه و 1- میزان دسترسی به منابع علمی 2- توانائی و آشنایی دانشجو در انجام تحقیق و 3- آشنایی با آئین نامه های پژوهش و 4- انجام وظائف کمیته پایان نامه رابطه معنی داری وجود دارد.نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره نشان داد که دو متغیر میزان توانائی و آشنایی دانشجو در انجام تحقیق و انجام وظایف کمیته پایان نامه به ترتیب بیش از سایر عوامل در افزایش کیفیت پایان نامه تاثیر داشته است.با استفاده از آزمون کروسکال والیس بین رشته های دهگانه "آموزشی دانشکده مقایسه به عمل آمد و مشخص گردید نظر دانشجویان گروه های مختلف آموزشی دانشکده در رابطه با تاثیر عوامل مورد بررسی بر روی کیفیت پایان نامه یعنی محتوی پایان نامه یکسان است ولی در مورد قالب و ساختار پایان نامه تفاوت معنی دار بوده است.با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد کمیته پایان نامه در جهت نظارت مداوم امور پایان نامه فعال تر عمل نموده و هماهنگی بیشتری بین اسناد راهنما استاد مشاور و دانشجو ایجاد گردد.به منظور بالا بردن توانائی دانشجویان در استفاده از کامپیوتر روشهای تحقیق و آمار توانائی در تفسیر و تحلیل داده ها که دراین تحقیق جز عوامل مهم و ناثیر گذار بر کیفیت پایان نامه بوده است اساتید متخصص در نظر گرفته شود و به این دروس اهمیت بیشتری داده شود.آشنایی دانشجویان با آئین نامه های پژوهشی دانشکده و همچنین دسترسی به منابع علمی و معرفی متخصصین داخلی و خارجی از دیگر نکات مهم این تحقیق بوده است.معرفی پایان نامه های ممتاز هر گروه در پایان سال تحصیلی و اعمال سیاست های تشویقی برای این دانشجویان از دیگر پیشنهادات این مطالعه بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتاً برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق پژوهشی که در حوزه مورد بررسی محقق پدید آمده است . دراین میان ‘ پیشینه از آن جهت که میان تحقیقات گذشته و پژوهش در دست انجام رابطه ای علمی و شبکه ای برقرار میکند حائز اهمیت بیشتری...

متن کامل

سیمای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران بین سالهای تحصیلی 1364-1376

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران در 6 رشته کارشناسی ارشدفعال است .دانشجویان کارشناسی ارشد طی سه سال تحصیل با گذراندن تعدادی واحد‘موظف به نوشتن یک پایان نامه هستند. درپژوهش حاضر پایان نامه کارشناسی ارشد چهار رشته:آموزش کودکان استثنایی‘برنامه ریزی آموزشی‘روانشناسی تربیتی ومدیریت آموزشی بین سالهای 1364-1376 مورد بررسی قرار گرفت .یافته ها نشان داد که موضوع پایان نامه ها بیشتر در زمینه ...

متن کامل

بررسی تواناییهای دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه

هدف از این تحقیق بررسی تواناییهای علمی و عملی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان‌نامه بوده ‌است. بدین منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان ترم سوم کارشناسی‌ارشد تربیت‌ بدنی ورودی سال 1385 دانشگاههای ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان به وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته (89/0= α) جمع‌آوری شد. نتایج به‌دست ‌آمده نشان داد که دانشجویان کارشناس...

متن کامل

عامل های آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

با توجه به نرخ بالای بی‏کاری دانش‏آموختگان کشاورزی، ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان نقش مهمی در حل این چالش اجتماعی و توسعه‏ی اقتصادی جامعه خواهد داشت. این تحقیق علی- ارتباطی با هدف بررسی ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد و عامل‌های آموزشی مرتبط با آن انجام شد. جامعه‏ی آماری تحقیق همه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد (482 دانشجو) شاغل به تحصیل در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 بودند ...

متن کامل

ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

به منظور ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 90 پایان نامه کارشناسی ارشد و 30 پایان نامه دکتری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس درجه بندی محقق ساخته ای بود که بر اساس منابع مکتوب حوزه روش تحقیق تهیه و تدوین یافته بود. یافته های تحقیق نشان داد که پایان نامه های هر دو مقطع از نظر انتخاب عنو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023