بررسی مشکلات دانشجویان زبان فرانسه در یادگیری حروف تعریف معین، نامعین، ادغامی و مقداری

نویسنده

  • sadi Jafari Departement de francais, faculte de droit, universite azad islamique de Machhad, Iran
چکیده مقاله:

چکیدهبا توجه با تفاوتهای دستوری میان زبانهای فارسی و فرانسه، به نظر می رسد که زبان آموز ایرانی برای یادگیری نکات گرامری غایب از زبان مادری خویش با مشکلاتی مواجه خواهد شد. مقاله حاضر در صدد است تا به مطالعه این موضوعات بپردازد که آیا حروف تعریف زبان فرانسه به دلیل نبودن در ذهن مخاطب ایرانی، تبدیل به منبع اضطراب و ابهام برای وی خواهند شد و اینکه آیا تسلط در کاربرد حروف تعریف برایش دشوار خواهد بود. به منظور بررسی این فرضیات، در قالب یک نظرسنجی ابتدا سعی شده است تا از نظرات جامعه آماری این تحقیق در باره مسئله دشواری حروف تعریف مطلع شویم و آنگاه از آنها درخواست شد که جاهای خالی یک متن را با حرف تعریف مناسب پر کنند و در نهایت نتایج نظرسنجی و تولید نوشتاری با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس داده های این تحقیق، یادگیری کاربرد حروف تعریف زبان فرانسه چندان آسان نیست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی

این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر تطابق سبک‌های یادگیری شناختی (Cognitive Learning Styles) با بازخورد اصلاحی نوشتاری (Written Corrective Feedback) بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی انجام گرفت. برای این منظور، با استفاده از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون فوری و باتأخیر، 75 فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (English as a Foreign Language) سطح ماقبل میانی به چهار گروه آزمایش...

متن کامل

تأثیر افتراقی بازخورد اصلاحی بر یادگیری جملات شرطی و حروف تعریف زبان انگلیسی در زبان آموزان

این مطالعه به مقایسة تأثیر دو نوع بازخورد مکتوب صورت محور (بازخورد اصلاحی مستقیم و توضیحات فرازبانی که به کل کلاس داده می شود) بر صحت و درستی به کار بردن جملة شرطی نوع سوم و حروف تعریف نامعین توسط زبان آموزان ایرانی می پردازد. در هر دو نوع بازخورد، یک بار فرصت بازنویسی به زبان آموزان داده شد و در بار دیگر چنین فرصتی به آن ها داده نشد. صحت و درستی در نوشتارهای جدید زبان آموزان سنجیده شد. بازخورد...

متن کامل

بررسی میزان مشکلات دانشجویان ایرانی در یادگیری و به کارگیری افعال دسته سوم زبان فرانسه

آموزش و یادگیری زبان فرانسه، وقتی صحبت ازافعال بویژه افعال دسته سوم به میان می آید، جنبه ای تازه به خود می گیرد. افعال دسته سوم که بی قاعده نامیده می شوند، دارای چنان گوناگونی گسترده در شکل و تنوع فراوانی در استثناء هستند که ارائه قوانینی ثابت و پایدارتوسط دستورشناسان در این زمینه تقریبا غیر ممکن است. بدین جهت آموزش و یادگیری افعال دسته سوم زبان فرانسه برای زبان آموزان و مدرسان این زبان به فرای...

15 صفحه اول

مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

متن کامل

بررسی استراتژی خودسازماندهی در یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان ایرانی

روش خودسازماندهی همانطور که از نامش مشخص است، دلالت بر این دارد که زبان آموز فعالیتهای خود را خود، سازماندهی کند. منظور از فعالیتها در واقع اعمالی است که زبان آموز پس از خارج شدن از محیط آموزشی در جهت یادگیری و تقویت زبان خود انجام می دهد. به عنوان مثا ل اینکه زبان آموز در منزل تمام کارهای درسی خود را در نظر گرفته و وقت خود را برای مطالعه و مرور درسهایش با فاصله زمانی معین تنظیم می کند یک نوع خ...

15 صفحه اول

یادگیری یک زبان خارجی: ترکیب زبان فرانسه و زبان عربی

روند تدریس/ یادگیری مهارتهای شفاهی در زبان فرانسه، توسط عرب­زبانان به معنای تصاحب یک سیستم لغوی، دستوری، آواشناختی کاملا متفاوت از زبان مادری می­باشد . این تصاحب، وابسته به نقاط شباهت و تفاوت بین این دو زبان (بیگانه و مادری)، می­تواند باعث تسهیل (انتقال مثبت) و یا باعث ایجاد مانع (ترکیب) شود. هدف از این مقاله بررسی تفاوتهای لغوی، دستوری، آواشناختی بین زبان فرانسه و زبان عربی و بویژه زبان فرانسه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  89- 114

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023