بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

نویسندگان

  • زهرا مسعودیان گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت،‌ ایران
  • کوروش فلک‌رو مرکز تحقیقات چای کشور، لاهیجان، ایران
چکیده مقاله:

افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در برابر عوامل آسیب‌رسان نظیر گونه‌های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار دو تیمار قطع آبیاری 10 و 20 روزه بر روند فعالیت ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، محتوای مالون دی آلدهید، مقادیر کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئید در سه کلون چای (DN، 100 و 258) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار فنل در کلون‌های DN و 100 به ترتیب در تیمارهای 20 و 10 روزه بیشترین افزایش را داشت اما در کلون 258 در هیچ یک از تیمارها تغییرات معنی‌دار نبود. مقدار فلاونوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در تیمار قطع آبیاری 20 روزه در کلون DN افزایش یافت در حالی که مقدار آن در کلون 258 کاهش یافت و در کلون 100 ثابت باقی ماند. بیشترین مقدار پرولین برای همه کلون‌ها فقط در تیمار قطع آبیاری 20 روزه مشاهده شد. مقادیر مالون دی آلدهید در کلون‌های 100 و 258 با افزایش همراه بود اما کلون DN تغییری نشان نداد. کاهش مقادیر کلروفیل a، کلروفیل کل در تیمار 20 روزه کلون DN و کلون 100 مشاهده شد. اما این مقادیر در کلون 258 تغییر معنی‌دار نشان نداد. مقادیر کاروتنوئید در همه کلون‌ها و تیمارها ثابت باقی ماند. بر اساس تغییرات مشاهده شده به نظر می‌رسد که کلون DN دارای قابلیت تحمل بیشتری در برابر تنش خشکی است و در اثر اعمال تیمار 20 روزه مکانیسم دفاعی آن بیشتر تحریک شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقاومت به خشکی در کلون های انتخابی چای (camellia sinensis l.)

افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در برابر عوامل آسیب رسان نظیر گونه های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار دو تیمار قطع آبیاری 10 و 20 روزه بر روند فعالیت ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، محتوای مالون دی آلدهید، مقادیر کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئید در سه کلون چای (dn، 100 و 258) بررسی شد. نتایج نشان داد ...

متن کامل

تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

به‌منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت 14 کلون چای در شرایط نرمال و تنش خشکی، دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم (رشت) اجرا گردید. در هر دو طرح، آبیاری به‌صورت معمول تا آخر تیر ماه انجام شد؛ اما در تیمار خشکی، از ابتدای مرداد تا موقع برداشت برگ‌های چای، آبیاری قطع گردید. در آخر مرداد، از هر کرت در هر دو آزمایش، بر...

متن کامل

تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

به‌منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت 14 کلون چای در شرایط نرمال و تنش خشکی، دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم (رشت) اجرا گردید. در هر دو طرح، آبیاری به‌صورت معمول تا آخر تیر ماه انجام شد؛ اما در تیمار خشکی، از ابتدای مرداد تا موقع برداشت برگ‌های چای، آبیاری قطع گردید. در آخر مرداد، از هر کرت در هر دو آزمایش، بر...

متن کامل

ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی برخی کلون‌های انتخابی چای (‏Camellia sinensis L.‎‏) بر پایه ‏خصوصیات رشدی

به­منظور ارزیابی تحمل به تنش کم­آبی نه کلون انتخابی چای (Camellia sinensis L.)، آزمایشی در کلکسیون چای ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فشالم واقع در شهرستان شفت، به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در کلون­های انتخابی به­عنوان کرت اصلی در نه سطح و تیمارهای آبیاری به­عنوان کرت فرعی در دو سطح (آبیاری کامل و بدون آبیاری) در نظر گرفته شدند. مدت 60 روز...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای (Camellia sinensis) در ایران

به‌منظور بررسی تنوع کاریوتیپی موجود در ژنوتیپ‌های چای، کاریوتیپ 16 ژنوتیپ چای مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای کروموزومی شامل طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، نسبت بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومری در هر ژنوتیپ بررسی شدند. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها از نظر طول کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه نشان داد. فرمول کاریوتیپی نشان داد که کروموزوم‌ه...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.)

چای پس از آب، پرمصرف‌ترین نوشیدنی در سراسر جهان است. ترکیب‌های فنولیک 50 تا 70 درصد از عصاره آبی نوشیدنی چای را تشکیل می‌دهند که از مهمترین آنها می‌توان به تئافلاوین‌ها و تئاروبیجین‌ها که تعیین‌کننده کیفیت چای سیاه می‌باشند، اشاره کرد. نوع رقم، فصل و شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه رویش از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت چای می‌باشد. در این پژوهش میزان پلی‌فنل کل، تئافلاوین کل، تئاروبیجین کل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 20

صفحات  155- 170

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023