بررسی مقایسه ای اثرهای یکساله برش روی تولید و پنجه زنی چهار گونه مرتعی شورروی

نویسندگان

  • حسین صبوری استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
  • رضا کاوندی کارشناس مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس
  • مجید محمداسمعیلی استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
  • وحید کریمیان کارشناس مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس
چکیده مقاله:

چرای مستقیم دام و برداشت علوفه دو روش اصلی بهره‏برداری از چمن­زارهای طبیعی و مصنوعی است. هدف این تحقیق بررسی اثرهای برش اندام­های هوایی روی ماده خشک کل، ماده خشک اندام­های هوایی، ماده خشک اندام­های زمینی، وضعیت پنجه‏زنی و احتمالاً تحمل چهار گونه مرتعی شوررویAeluropus lagopoides ، Aeluropus littoralis، Puccinellia distans و J. maritimus در مقابل برش است. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کامل تصادفی در 7 تکرار اجرا شد. چهار گونة فوق و 4 تیمار متفاوت برش تیمارها را تشکیل ­دادند. گیاهچه­های چهار گونه مرتعی در مرحله رشد رویشی از مراتع اینچه­برون واقع در شمال شهرستان آق­قلا جمع­آوری و در گلدان کاشته شدند. در طول دوره رویش قسمت­های هوایی چهار گیاه مورد مطالعه در چهار تیمار برش، هر هفته یک­بار، هر 2 هفته یکبار، هر 4 هفته یکبار و تیمار شاهد از ارتفاع 6 سانتی­متری بالای سطح خاک گلدان­ها قطع شدند. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک کل، ماده خشک اندام­های هوایی و ماده خشک اندام­های زیرزمینی در سه گونهA. littoralis ،  A. lagopoidesو J. maritimus تحت تنش ناشی از برش واقع شده و میزان آن در تیمارهای برش در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافته است، بنابراین این سه گونه نمی­توانند ماده خشک کل را در مقایسه با تیمار شاهد جبران نمایند. میزان ماده خشک کل و اجزای آن یعنی بخشهای هوایی و زمینی در گونهP. distans  در چهار تیمار مورد مطالعه یکسان بود. بنابراین این گونه قادر به جبران کامل اعضای از دست رفته است. تکرار برش، تعداد ساقه­های هوایی (پنجه­زنی) را در چهار گونه مورد مطالعه کاهش داد. در شرایط آزمایشگاهی و یکساله، گونهP. distans  به­عنوان یک گونه با تحمل زیاد در برابر برش و گونه­های  A. littoralis، A. lagopoides  و J. maritimus به­عنوان سه گونه مرتعی با تحمل متوسط در برابر قطع می­توانند مطرح شوند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثرات تنش شوری روی تولید و پنجه زنی سه گونه مرتعی شور روی در اکوسیستم های بیابانی puccinellia distans، aeluropus littoralis وaeluropus lagopoides

ارزیابی گونه­های مرتعی از نظر تحمل به شوری جهت احیاء مراتع شور و تولید علوفه در اکوسیستم­های بیابانی ضروری است. هدف این تحقیق  بررسی اثرات تنش شوری بر روی تولید سه گونه مرتعی است. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 7 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل گونه در سه سطح (aeluropus lagopoides, aeluropus littoralis, puccinellia distans) و شوری در 8 سطح (0، 50، 100، 200، 300، 400، 500 و 60...

متن کامل

بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسbromus

تنش­های محیطی به­ویژه تنش خشکی از مهمترین عوامل کاهش و اختلال در مراحل مختلف رشد و نمو گیاهی بخصوص جوانه زنی در مناطق خشک و نیمه­خشک ایران است. بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه به اجرا درآمد. در این آزمایش از سه گونه مرتعی از جنس bromus (br.tomentellus, br.inermis, br.persicus) و چهار تیمار خشکی (آب مقطر، 3-، 6- و 9- بار) استفاده گردید....

متن کامل

مقایسه اثرهای سه گونه مرتعی بر حاصلخیزی خاک در منطقه شازند اراک

هـدف از این تحقیق مقایسه عناصر   N, P, kدر خاک پای سه گونه مرتعی  taui Agropyron ،Astragalus ammodendron و  tomentellusBromus و خاک منطقه شاهد است. به نحوی­که پس از شناسایی رویشگاههای این سه گونه در منطقه شازند اراک، در انتهای فصل رویش (تابستان 1386) نمونه­برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی سیستماتیک از خاک انجام شد. به طوری­که برای بررسی ویژگیهای مورد مطالعه در هرگونه در امتداد 4 تر...

متن کامل

بررسی آثار تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی چهار ژنوتیپ گونه مرتعی bromus tomentellus

تنش‏های‏ محیطی، به‏ویژه تنش خشکی، از مهم ترین عوامل کاهش و اختلال در مراحل مختلف رشد و نمو گیاهی، به خصوص جوانه زنی، در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است. بدین منظور آزمایشی، به صورت فاکتوریل، در قالب طرحی کاملاً تصادفی، با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه به اجرا درآمد. در این آزمایش از چهار ژنوتیپ گونة مرتعی bromus tomentellus (تهران 92، کردستان 630، شهرکرد 3414، و لرستان 9507) و چهار تیمار خشکی (آب...

متن کامل

بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد چهار گونه یونجه یکساله سازگار استان اصفهان

یونجه یک ساله یکی از مهم ترین گیاهان علوفه ای جهان به شمار می رود. به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گونه های medicago scutellata، medicago polymorpha، medicag truncatula و medicago rigidula، آزمایشاتی به صورت فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در چهار تکرار با شش سطح شوری (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی زیمنس بر متر) انجام شد. ویژگی های سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 4

صفحات  703- 713

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023