بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

نویسندگان

  • معصومه اسماعیلی
  • منصوره ابوالحسنی
چکیده

چکیدهیکی از گرایشهای مهم انس انها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزیاست. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط اینجامعۀ جوان، کسب موفقیت در برهههای مختلف زندگی است. پژوهش حاضر، با هد ف مقایس ۀعوامل مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعارههای موفقیت رتبههای برتر، متوسط و پذیرفته نشد گانآزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظور، تعداد 150 نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 1387شامل: 50 نفر رتبههای برتر، 50 نفر رتبههای متوسط و 50 نفر نیز از بین پذیرفتهنشدگان هر پنج گروهآزمایشی، داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 با رتبههای بین 1 تا 20 در گروه برتر، رتبه ها ی بین1000-1500 در گروه متوسط و رتبههای بالاتر از 30000 گروه پذیرفتهنشدگان، به روش نمونهبرداریتصادفی ساده انتخاب شدند. استعارههای آزمودنیها با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی، بررسی وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه پذیرفتهنشدگان کنکور، بیشترین ویژگیهای مؤثر در موفقیت،استرس، اضطراب، ترس و احساس گناه بوده است؛ درحالیکه در گروه رتبههای برتر و متوسط، نشاط،مهارت و درنظرگرفتن جنبههای مهم زندگی، مهمترین ویژگیها را تشکیل میدادند. همچنین به طورخاص در گروه رتبههای برتر، خودتنظیمی، در گروه رتبههای متوسط، خودمثبت انگاری و در گروهپذیرفتهنشدگان، باورهای محدودکننده، مهمترین ویژگی مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای استعاره های موفقیت بین سه گروه رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری سال 1387

یکی از گرایشات مهم انسانها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می دهند و یکی از عواملی که این جامعه جوان بتوانند شادابی و نشاط خود را حفظ کنند، کسب موفقیت در برهه های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای استعاره های موفقیت بین سه گروه رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری سال 1387 انجام پذیرفت. برای ...

15 صفحه اول

مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

یکی از گرایشات مهم انسان‏ها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط، این جامعه جوان، کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظو...

متن کامل

مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

یکی از گرایشات مهم انسان‏ها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط، این جامعه جوان، کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظو...

متن کامل

تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

  هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.   داده­های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر دورۀ پیش­دانشگاهی مدارس دولتی و غیر­دولتی شهر اصفهان جمع­آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده­اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه­گیری، خوشه­ای ...

متن کامل

مقایسه ی متغیرهای هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسری

هدف از این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین هوش ¬هیجانی و راهبردهای مقابله¬ای افراد موفق و ناموفق در آزمون سراسری بود. بدین منظور 195دانشجوی ترم یک از دانشگاه¬های دولتی شهر تهران (گروه موفق) و 199 داوطلب شرکت در آزمون سراسری که حداقل یک بار در کنکور شرکت کرده اند (گروه ناموفق) به صورت نمونه¬ی در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های هوش¬ هیجانی بار-اون و راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس، روی آنها اجرا شد ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های برتر بر اساس نسبت های مالی با رویکرد ترکیبی AHP–TOPSIS و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس، آیینه تمام نمایی از وضعیت آنها بوده و معیاری برای سرمایه گذاری بشمار می آید. این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می شود. در این تحقیق، پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال 1387 تا 1389بر اساس نسبت های مالی (نقدینگی، فعالیت، اهرمی و سودآوری) با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS رتبه بندی و سپس با رتبه بندی ارائ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 11

صفحات  9- 24

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022