بررسی مقایسه ای کاریوتیپ بستگان درجه یک کودکان ناتوان ذهنی دارای ناهنجاری کروموزومی با بستگان درجه یک کودکان عادی

نویسندگان

  • اسماعیل بابایی
  • محمدعلی حسین پورفیضی تبریز، خیابان رازی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری استان
  • پروین آذرفام
چکیده

زمینه و هدف: اولین اختلال کروموزومی در سال 1959 به وسیله لوژن و همکاران گزارش شد و از آن زمان به بعد، مطالعات به نوعی حاکی از ارتباط اختلالات کروموزومی با فنوتیپ ناتوان ذهنی می باشد به طوری که امروزه ناهنجاری های کروموزومی به عنوان آزمایش اولیه و کمکی در تشخیص اختلالات مادرزادی از جمله ناتوانی های ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر وجود ناهنجاری های کروموزومی و فراوانی انواع آن ها در بستگان درجه یک کودکان ناتوان ذهنی نسبت به گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی است. تعداد 62 نفر از بستگان درجه یک 16 کودک ناتوان ذهنی و 22 نفر داوطلب سالم، نمونه خون محیطی تهیه گردید. بعد از کشت و رنگ آمیزی با گیمسای معمولی‏، گسترش های کروموزومی لنفوسیت های خون محیطی با میکروسکوپ معمولی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع 62 مورد از بستگان درجه یک کودکان عقب مانده ذهنی، 75.8 درصد دارای نوعی ناهنجاری کروموزومی هستند که 44.7 درصد از نوع ساختاری، 25.5 درصد از نوع تعدادی و 29.78 درصد ترکیبی از هر دو را داشتند. 82.54 درصد از والدین مورد بررسی در مقابل 73.4 درصد خواهر و برادرهای کودکان عقب مانده، دارای کاریوتیپ غیر طبیعی بودند. نتیجه گیری: درصد بالای بستگان درجه یک با کاریوتیپ غیر طبیعی نسبت به گروه شاهد می تواند بیانگر ارتباط نزدیک آن ها با فنوتیپ غیر طبیعی افراد مبتلا باشد. همچنین از آن جا که حدود 73.4 درصد از فرزندان والدین مبتلا به ناهنجاری های کروموزومی (حداقل یکی از والدین)، به نوعی دارای اختلالات کروموزومی بودند می تواند بیانگر نقش چشمگیر ژنتیک و توارث این اختلالات در آن ها باشد که می تواند اختلالات ذهنی- جسمی را در کودکان درگیر به دنبال داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک...

متن کامل

کنش‌های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

زمینه و هدف: سنجش کنش‌های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه‌های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش‌های اجرایی در سبب‌شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش‌های اجرایی (بازداری و انعطاف‌پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته‌بندی کارت‌های ویس...

متن کامل

کنش های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

زمینه و هدف: سنجش کنش های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش های اجرایی در سبب شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش های اجرایی (بازداری و انعطاف پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته بندی کارت های ویس...

متن کامل

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک ...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی بستگان درجه یک مراقبت کننده از بیماران مبتلا به سرطان

Undeniably, Cancer has a great negative impact on physical, psychological, social and financial aspects of the families. Therefore, in caring for these patients, heir families needs should be considered. Considering these demands would eventually promote their role in care giving process. So, determining the quality of lives of families giving care to their cancer patients. A descriptive study ...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه توان‌بخشی ورزشی بر ظرفیت حیاتی کودکان دارای اسکولیوز درجه یک و دو

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه توان‌بخشی ورزشی بر ظرفیت حیاتی کودکان 8-6 سال دارای اسکولیوز درجه یک و دو صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و روش نمونه­ گیری از نوع انتخابی و در دسترس بود. به‌طور تصادفی از بین دانش آموزان ابتدایی تعداد 165 نفر که دارای اسکولیوز درجه 1 و 2 بودند انتخاب شده و در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات توان‌بخشی ورزشی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 2

صفحات  86- 91

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022