بررسی منحنی‌های عمق–سطح–تداوم بارش استان اصفهان

نویسندگان

  • ستار چاوشی مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
  • عبدالرسول تلوری دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
  • محمدرضا یزدانی کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
چکیده

روابط عمق– سطح– بارش به‌عنوان ابزاری مهم در مطالعات حوزه‌های آبخیز به‌ خصوص در مناطق فاقد آمار و اطلاعات است.این روابط اطلاعات ارزشمندی از بارش متناسب با تداوم و سطح فراگیر آن می‌دهد. به‌عنوان مثال شناخت دقیق توزیع مکانی بارش می‌تواند برای مطالعه دقیق ساز و کارسیلاب بسیار مفید باشد. درتحقیق حاضر، بررسی توزیع مکانی بارش در منطقه استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در بین آمار مشاهداتی ایستگاه‌های ثبات، تعداد 1654 رگبار با تداوم‌های کم‌تر از یک ساعت تا 72 ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به وسعت زیاد منطقه و عدم هم‌گنی سطوح بارش، رگبارهای فراگیر کوتاه‌تر از 24 ساعت در کل منطقه مشاهده نشد. لذا از رگبارهای فراگیر 24  ساعت برای استخراج رگبارهای کوتاه مدت استفاده شد. در نهایت هفت رگبار فراگیر با تداوم 24  ساعت انتخاب و از این بین،سه رگبار شاخص که بیان‌گر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به همبستگی ضعیف بارش با ارتفاع در منطقه، گرادیان بارندگی غیر قابل استناد بوده؛ لذا به­ منظور ترسیم منحنی‌های همباران، از روش‌های زمین آماری  کریجینگ، کوکریجینگ، IDW و TPSS  استفاده شده است. آزمون روش‌های مختلف زمین آمار بیان‌گر دقت روش کریجینگ در غالب تداوم‌های رگبار خواهد بود. از بین روش‌های کریجینگ نیز مدل گوسی و کروی نسبت به سایر مدل‌ها ارجحیت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی منحنی های عمق–سطح–تداوم بارش استان اصفهان

روابط عمق– سطح– بارش به عنوان ابزاری مهم در مطالعات حوزه های آبخیز به خصوص در مناطق فاقد آمار و اطلاعات است.این روابط اطلاعات ارزشمندی از بارش متناسب با تداوم و سطح فراگیر آن می دهد. به عنوان مثال شناخت دقیق توزیع مکانی بارش می تواند برای مطالعه دقیق ساز و کارسیلاب بسیار مفید باشد. درتحقیق حاضر، بررسی توزیع مکانی بارش در منطقه استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در بین آمار مشاهداتی ایستگاه...

متن کامل

تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

تخمین خطر سیلاب یکی از مهم­ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می‌باشد. مهم­ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش­بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش­های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم­ترین آنها می­توان به روابط بارش ـ رواناب و فرمول­های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش­ها، بارش به عنوان مهم­ترین مؤلفه مؤثر در سیلاب شناخته می­شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی...

متن کامل

استخراج منحنی‌های عمق- مساحت- تداوم به‌منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه‌ای در استان فارس

حداکثر بارش محتمل بزرگ‌ترین عمق بارش در یک تداوم معین و ممکن است. در این مطالعه، استخراج منحنی‌های عمق- مساحت- تداوم (DAD) جهت برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) با استفاده از دو نگرش آماری هرشفیلد و برآورد عامل فراوانی (km) مناسب در استان فارس مدنظر می‌باشد. به‌این‌منظور از داده‌های حداکثر باران 24‌ساعته ((P24)max) با دوره آماری 12 تا 61 ساله‌ی 52 ایستگاه واجد آمار طولانی‌مدت واقع در ای...

متن کامل

تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

تخمین خطر سیلاب یکی از مهم­ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می باشد. مهم­ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش­بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش­های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم­ترین آنها می­توان به روابط بارش ـ رواناب و فرمول­های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش­ها، بارش به عنوان مهم­ترین مؤلفه مؤثر در سیلاب شناخته می­شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی...

متن کامل

تهیه و بررسی منحنی های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

تخمین خطر سیلاب یکی از مهم­ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می باشد. مهم­ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش­بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش­های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم­ترین آنها می­توان به روابط بارش ـ رواناب و فرمول­های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش­ها، بارش به عنوان مهم­ترین مؤلفه مؤثر در سیلاب شناخته می­شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی...

متن کامل

تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان

در بسیاری از مسائل و طرح های منابع آب چگونگی توزبع بارندگی در رابطه با سطح و مدت بارش مطرح می باشد.در این راستا با بهره گیری از تجارب و بررسی های انجام شده در نقاط مختلف دنیا در زمینه تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش اقدام به تهیه روابط مذکور برای منطقه خشک یزد- اردکان گردیده است.به این منظور داده های بارش روزانه شبکه استگاه های باران سنجی موجود در قلمرو جغرافیایی طرح و مناطق مجاور در طول دوره ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  153- 159

تاریخ انتشار 2009-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021