بررسی مولفه های احساس امنیت روانی خانواده های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان

نویسنده

  • میلاد سعیدی دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:

جامعه سالم پیش از آن که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی نیازمند است، از این رو دغدغه امنیت درهمه شاخه های آن بویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، در این حالت این اجزا یک کل یا نظام را تشکیل می دهند که چیزی بیش از مجموع اجزای به هم وابسته آن است. خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا به صورت گروه سازمان دهی شده و یک کل را می سازند که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است. کودکان در ابتدا، هیچ‏گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خیر و شرّ امور ندارند و به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند و عنصر اخلاقی به حساب نمی‏آیند و برای تبدیل شدن به عنصر اخلاقی باید یک فرایند تدریجی و پیچیده‏ای را طی کنند. این فرایند به دو عامل مهم «رشد توانایی‏های مادرزادی» و «یادگیری و تجربه بستگی دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبنایی است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد که نتیجتا مشخص شد عواملی چون ارتباطات حلقوی خانوادگی امنیت آور، امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم، رشد اخلاقی مبتنی بر تلاش ، اخلاق و برنامه و امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم نقش محوری در احساس امنیت و رشد فرزندان خانواده های ایرانی دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و مقایسه بهداشت روانی فرزندان در خانواده های گسسته و آشفته

با نظر به  اهمیت2  برقراری  شرایط  بهداشت  روانی  برای  رشد و سـلامت روانـی  فرزندان  در محیط  خانواده  پـژوهش  حاضـر بـه بررسـی  و مقایسـه  بهداشـت  روانـی  فرزندان  در خانواده های  گسسته  و آشفته شهرسـتان  بجنـورد اختصـاص  یافتـه  اسـت . فرضیة  اصلی  ای ن پژوهش  عبارت  بـود  از اینکـه سـطح بهداشـت  روانـی  فرزنـدان  در خانواده های  گسسته  از خانواده های  آشفته بالاتر است .  برای  آزمودن  فرض...

متن کامل

بهزیستی روانی در گونه های مختلف خانواده براساس مدل بافت نگر فرآیند و محتوای خانواده

هدف پژوهش حاضر تبیین بهزیستی روانی در گونه­های مختلف خانواده براساس مدل فرآیند و محتوای خانواده در دانش­آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بود. در این پژوهش دانش­آموز دبیرستانی به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. دراین پژوهش از سه مقیاس خودگزارشی فرآیند خانواده(SFD)، مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده(SFC) و مقیاس بهزیستی روانی آکسفورد...

متن کامل

بررسی آسیب های اجتماعی زنان در خانواده های فصلی

بررسی جامعه شناختی خانواده‌های فصلی ، به جهت نو بودن آثار علمی چندانی پیرامون آن وجود ندارد. حضور و عدم حضور دریانورد به عنوان شوهر و پدر خانواده، به-وجودآورندۀ دو دورۀ زمانی متمایز در حیات اجتماعی خانواده می‌باشد. خانواده‌ای که تحت این شرایط زندگی می‌کنند به عنوان خانوادۀ فصلی مطرح می‌باشند این پژوهش به بررسی آسیب های اجتماعی زنان دراینگونه خانواده ها می پردازد.. به منظور عملیاتی کردن آسیب ها...

متن کامل

مشکلات روانی- اجتماعی در خانواده های معتادین

  Abstract   Background & Aim: Addiction (Substance addicted) as one of the health problems in the present century can influence physical, emotional and social aspects of addicted people and impose psychosocial problems for their families and society. Accordingly, this study aimed to examine social, psychosocial problems in families with an addicted member.   Material & Me...

متن کامل

رابطه ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرین فرزندان

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ­ رابطۀ ویژگیهای خانواده (نوع خانواده، سرمایهٌ‌ فرهنگی، سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی خانواده و متغیرهای زمینه‌ای) با شکل‌گیری ویژگیهای کارآفرینانه در شخصیت فرزندان در شهر هشتگرد انجام پذیرفته است. روش: در این تحقیق، 250نفر از افراد سنین 18 تا 39 سال که در دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی‌وحرفه­ای شرکت کرده بودند پیمایش شدند. یافته‌ها‌: بین سرمایه اجتماعی خانواده، ...

متن کامل

رابطه ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرین فرزندان

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ­ رابطۀ ویژگیهای خانواده (نوع خانواده، سرمایهٌ‌ فرهنگی، سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی خانواده و متغیرهای زمینه‌ای) با شکل‌گیری ویژگیهای کارآفرینانه در شخصیت فرزندان در شهر هشتگرد انجام پذیرفته است. روش: در این تحقیق، 250نفر از افراد سنین 18 تا 39 سال که در دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی‌وحرفه­ای شرکت کرده بودند پیمایش شدند. یافته‌ها‌: بین سرمایه اجتماعی خانواده، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 41

صفحات  211- 234

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023