بررسی میزان رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو 214 در چکیده فارسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های رشته‌های فنی_ مهندسی دانشگاه تبریز

نویسندگان

  • افشین حمدی پور گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
  • رسول زوارقی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
  • زهرا جهانبان اسفهلان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان رعایت استاندارد ایزو ۲۱۴ در تهیه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های رشته‌های فنی_ مهندسی دانشگاه  تبریز انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استاندارد ایزو 214 و جامعه آماری پژوهش 2959 چکیده فارسی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه تبریز بود که 342 مورد به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از میان دانشکده‌های مورد بررسی، در دانشکده عمران با میانگین کل 95/81 درصد مؤلفه‌های ایزو ۲۱۴ بیشتر از سایر دانشکده‌ها رعایت شده است. در رشته‌های مهندسی خاک با میانگین 29/86، نقشه‌برداری با میانگین 55/85 و ساخت و تولید با میانگین 76/84 درصد دانشجویان مؤلّفه‌های ایزو ۲۱۴ را نسبت به سایر رشته‌های فنّی-مهندسی بیشتر رعایت کرده‌اند. میزان رعایت مؤلفه‌های ایزو 214 در رشته‌های بیوالکتریک، مهندسی برق-قدرت و الکترونیک به ترتیب با 33/73، 62/73 و 13/74 در کمترین سطح بوده است.  از بین ۱۵ مؤلفه مورد بررسی ایزو ۲۱۴،  استفاده از افعال معلوم و بیان ضمایر در قالب سوم شخص با میانگین کل 100 درصد بیشترین و مؤلفه بیان یافته‌های پژوهش با میانگین کل 6/14 درصد کمترین فراوانی را داشته‌اند. نتایج آزمون خی دو نیز نشان داد که بین رعایت استاندارد 214 و متغیرهای دانشکده و رشته تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. میانگین رعایت مؤلّفه‌های ایزو 214 در تمام سال‌های مورد بررسی 72/78 درصد بوده است که تا حدود زیادی با استاندارد ایزو 214 هماهنگی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان انطباق چکیده مقالات فصلنامه گنجینه اسناد با استاندارد چکیده نویسی ایزو 214

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رعایت معیارهای استاندارد ایزو 214، در چکیده مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد است. روش تحقیق، پیمایشی - توصیفی و جامعه مورد مطالعه، 54 مقاله تالیفی دارای چکیده از میان 210 مقاله در 40 شماره ده سال اخیر فصلنامه گنجینه اسناد است. یافته ها، بیانگر این است که 45/44 درصد از مقالات، دارای چکیده راهنما و 33/33 درصد، دارای چکیده تلفیقی می باشند و تنها 22/22 دارای چکیده تمام نما...

متن کامل

بررسی میزان انطباق چکیده مقالات نشریات فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214

در پژوهش حاضر به بررسی 300 چکیده مقاله از نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش پیمایشی- توصیفی و با استفاده از نمونهگیری کوکران در حوزههای پنجگانه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و معماری، منابع طبیعی- کشاورزی و دامپزشکی بر اساس استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 پرداخته شده است. ابتدا پژوهشگر با مطالعه استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 ، نُه معیار را در حوزه محتوا و سبک چکیدهها مشخص...

متن کامل

میزان رعایت استاندارد جهانی ایزو در چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال های1388 - 1378

هدف: مقایسۀ چکیدۀ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز با استانداردهای جهانی ایزو 214.  روش: پیمایشی توصیفی - تحلیل محتوا.  جامعۀ پژوهش: 1194 چکیدۀ فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و23 چکیدۀ پایان نامه های دکتری رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز از 1388 - 1378.  روش جمع آوری: مراجعه به چکیدۀ پایان نامه ها و مقایسۀ آنها با استاندارد ایزو 214. نتایج: چک...

متن کامل

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو در پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های مختلف کشور (که طی سال‌های 1376-1381 تدوین شده‌اند) انجام شده است. به این منظور از استاندارد ایزو 7144 استفاده شد. شاخص‌هایی چون شکل فیزیکی پایان‌نامه، شماره‌گذاری بخش‌های اصلی و فرعی، و نظایر آن در 1154 پایان‌نامه کارشناسی ارشد، که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌دست آمده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان...

متن کامل

میزان رعایت استاندارد جهانی ایزو در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال‌های1388 - 1378

هدف: مقایسۀ چکیدۀ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز با استانداردهای جهانی ایزو 214.  روش: پیمایشی توصیفی - تحلیل محتوا.  جامعۀ پژوهش: 1194 چکیدۀ فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و23 چکیدۀ پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز از 1388 - 1378.  روش جمع‌آوری: مراجعه به چکیدۀ پایان‌نامه‌ها و مقایسۀ آنها با استاندارد ایزو 214. نتایج: چک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 85

صفحات  85- 105

تاریخ انتشار 2020-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023