بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی

نویسندگان

  • احمد آل یاسین موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • حجت الله سیدی موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران
  • حمید صاحب کشف موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران
  • سعید صاحب کشف موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران
  • لیلا محمدی ضیائی علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • پاریس کی نژاد موسسه نوید از ناباروری، تهران، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: تشخیص قبل از لانه گزینی یک روش تشخیص پییشرفته ای است که با کمک IBF از طریق توارث بیماری های ژنتیک با حذف جنین های معیوب و انتقال جنین های سالم به داخل رحم مادر انجام می گیرد. در این مطالعه ناهنجاری تعدادی کروموزوم های جنسی با روش هیبریداسیون فلورسنت کروموزومی (فیش) با استفاده از پروب های اختصاصی کروموزوم های جنسی X و Y انسانی صورت گرفت. روش کار: این مطالعه تجربی در سال 1383 در مرکز ناباروری تهران انجام شده است. آزمایش تشخیص قبل از لانه گزینی برای 10 زوجی که بیماری ژنتیکی وابسته به کروموزوم X داشتند، انجام گردید. مراحل هورمون درمانی، تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم، نمونه برداری از بلاستومر و آزمایش هیبریداسیون فلورسنت کروموزومی (فیش) برای تمام داوطلبان صورت گرفت. نتایج: از مادران 80 اووسیت به دست آمد که از 56 عدد آنها با موفقیت بلاستومر استخراج شد. در آزمایش فیش، 93% بلاستومرهای فیکس شده بر روی لام، سیگنال های واضحی را برای کروموزوم های X و Y نشان دادند که 29 عدد 18 ،XX عدد 4 ،XY عدد XXY و یک عدد XO تشخیص داده شد. انتقال جنین ها به داخل رحم در این 10 مورد باعث ایجاد 2 حاملگی و یک جنین سالم متولد گردید. بحث: میزان جایگزینی جنین معادل 20% و میزان بچه سالم به منزل 10% بعد از 10 آزمایش PGD بود. ناهنجاری های کروموزومی مشاهده شده در جنین های دیسمورفیک به خصوص در جنین هائی که از مادران با سن بالاتر متولد شده بودند، بیشتر مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ملاحظات اخلاقی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی: یک مرور نظام‌مند

مقدمه: تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD) یک روش برای تشخیص اختلالات ژنتیکی در جنین اولیه است.این مطالعه با هدف مرور ملاحظات اخلاقی مطرح در PGD انجام شد. مواد و روشها: برای این مقاله جستجوی کامل بانکهای اطلاعاتی الکترونیک، کتابها و سایتهای اینترنتی انجام شدو تمام مقالات به دست آمده قابل قبول به طور کامل و سیستمیک مرور شدند. یافته ها: در کشورها و مذاهب مختلف دیدگاههای متفاوت اخلاقی و قانونی ...

متن کامل

ملاحظات اخلاقی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی: یک مرور نظام مند

مقدمه: تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (pgd) یک روش برای تشخیص اختلالات ژنتیکی در جنین اولیه است.این مطالعه با هدف مرور ملاحظات اخلاقی مطرح در pgd انجام شد. مواد و روشها: برای این مقاله جستجوی کامل بانکهای اطلاعاتی الکترونیک، کتابها و سایتهای اینترنتی انجام شدو تمام مقالات به دست آمده قابل قبول به طور کامل و سیستمیک مرور شدند. یافته ها: در کشورها و مذاهب مختلف دیدگاههای متفاوت اخلاقی و قانونی در...

متن کامل

بررسی اثر نور بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی موش در محیط آزمایشگاه

Background and purpose: Ïn assisted reproductive (ÂRT) laboratory, during the experimental manipulation, oocytes and early embryos are exposed to day light or artificial light for variable periods. The purpose of this study was to assess the effect of fluorescent light exposure, with intensity almost equal to that produced by microscopes in ÂRT laboratory, on mouse early embryo development. ...

متن کامل

مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق pgd (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی)

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (ivf) و تشخیص پیش از تولد (pnd) است. در این روش، تشخیص بیماری‎های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع  بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری‎های ژنتیکی را می‎دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری‎های وابسته به جنس و علاقۀ والد...

متن کامل

بررسی اثر نور بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی موش در محیط آزمایشگاه

سابقه و هدف: طی فرآیند و مراحل اجرای روش های مختلف کمک به باروری، جنین ها طی دوره های زمانی متوالی، در معرض نور آزمایشگاه و نیز نور میکروسکوپ قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تاثیر نوربا شدتی تقریبا برابر با نور میکروسکوپ بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی در شرایط آزمایشگاه می باشد.مواد و روش ها: جنین های 2 سلولی موش هایnmri ،48 ساعت بعد از تزریق hcg از بدن حیوانات حامله خا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 2

صفحات  127- 132

تاریخ انتشار 2007-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023