بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی : EFQM

نویسندگان

  • عطیه رحیمی نویسنده عهده دار مکاتبات
  • علی اکبر فرهنگی ندارد
چکیده مقاله:

امروزه ارتباطات یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جامعه متمدن بشمار می آید،زیرا از یک سو انسان را به عنوان یک موجوداجتماعی به توسعه و تعالی می رساند و از سوی دیگر باعث بقاء و تداوم حیات سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی می گردد،چنانچهباید گفت، حیات هر سازمانی مرهون ارتباطات اثربخشی است که خود در ایجاد آن دخالت دارد و هیچ سازمانی بدون توسعهشبکه های ارتباطی مناسب نمی تواند در دستیابی به اهداف خود توفیق یابد.در این تحقیق تمرکز ما بر،تاثیر ارتباطات کلامی موجود درمی باشد.در واقع اهمیت ارتباطات در سازمان از این بابت است که (EFQM سازمان و نقش ان بر،تعالی سازمانها(مدل تعالی سازمانیبا ایجاد ارتباط مناسب، نیروی انسانی از خواسته های مدیریت آگاه می شود و با قرارگرفتن در تعامل می توانند خواسته های خود را نیزبه اطلاع مدیران برسانند.در این مقاله برآنیم که با توجه به تقسیم بندی ارتباطات درون سازمان،برحسب کانالهای ارتباطی،نقش واهمیت ارتباطات کلامی را بر مولفه ایجاد انگیزه در کارکنان به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر،تعالی سازمانی را،مورد بررسیقراردهیم.در نتایج جانبی نیز دریافتیم که؛ارتباطات کلامی در ب ین مدیران و کارکنان،به رغم بی اهمیت انگاشته شدن از سویمربوط به ارتباطات ،EFQM مدیران،تاثیر بسزائی بر تعالی سازمانی داشته به نوعی که 20.6 درصد کل امتیاز مباحث تعالی سازمانیکلامی موجود در سازمان می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی : efqm

امروزه ارتباطات یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جامعه متمدن بشمار می آید،زیرا از یک سو انسان را به عنوان یک موجوداجتماعی به توسعه و تعالی می رساند و از سوی دیگر باعث بقاء و تداوم حیات سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی می گردد،چنانچهباید گفت، حیات هر سازمانی مرهون ارتباطات اثربخشی است که خود در ایجاد آن دخالت دارد و هیچ سازمانی بدون توسعهشبکه های ارتباطی مناسب نمی تواند در دستیابی به اهداف خود ت...

متن کامل

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش ا...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM

To recognize the strengths and weaknesses and level of organization’s achievement to better quality and better performance, Use of organizational excellence models for assessment the organization’s Performance is effective. The purpose of this research is assessment of Tehran municipality’s human resources management based on the EFQM model. This research is a Survey with descriptive and Cro...

متن کامل

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

پژوهش حاضر، با هدف تحقیق آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‬حرفه‬ای براساس مدل تعالی سازمانی، از نظر ماهیت: اکتشافی با رویکرد کیفی-کمی، و از منظر نتایج: کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی شاغل درنهادهای رسمی وغیردولتی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد.جامعه آماری دربخش کمی کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای د...

متن کامل

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره شماره 3(پیاپی 18)

صفحات  149- 156

تاریخ انتشار 2014-10-17

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023