بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک

نویسندگان

  • زهره دهدشتی شاهرخ
  • محمد علی داداشی
  • محمود محمدیان
چکیده مقاله:

کشاورزی ارگانیک نقش اساسی در توسعه پایدار دارد و عامل اصلی ایجاد و توسعه محصولات ارگانیـک، تقاضـای مصـرف کننـدگان و خصوصا بازار داخلی محصول بود. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل آموزشی ، محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی، روش آن همبستگی بود. جهت روایی ابزار سنجش از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و جهت پایایی نیز از  ضریب آلفـای کرونبـاخ که برای کل ابزارسنجش به میزان  0.836 محاسـبه گردید. جامعه آماری شامل 180 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید محصول با برند ارگانیک در سطح کشور ایران بود که به روش تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 140 پرسش نامه بین افراد  جامعه آماری تحقیق توزیع و 119 پرسشنامه برگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی  و مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار Spss  و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی، محیطی  تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاه های تولید کننده محصولات ارگانیک دارد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی

هدف این مطالعه بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران می باشد. این مطالعه از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان متغیرها می‌باشد، از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکتهای فعال در صنعت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو در ایران می باشد. پرسشنامه ساختار یافته برای جمع...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک در میان گوجه‌فرنگی‌‌کاران استان البرز

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل گوجه‌فرنگی‌کاران به کشت محصول ارگانیک در سال زراعی 1389- 1390 در استان البرز پرداخته است. برای این منظور، از تحلیل توصیفی و مدل اقتصادسنجی لاجیت استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل توصیفی، از میان 90 نفر از پاسخگویان، 2/42 درصد به تبدیل‌شدن به کشاورزی ارگانیک تمایل مثبت نشان دادند. نتایج مدل اقتصادسنجی لاجیت نشان می‌دهد که متغیرهای سابقة کشت، میزان سواد،...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز

به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهان، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت‏های جدی مواجه ‌است و این موضوع کشاورزان را بر آن داشته که برای افزایش تولیدات خود و مبارزه با آفات گیاهی از انواع آفت­کش­ها و سموم شیمیایی استفاده کنند. استفاده از سموم و کودهای شیمیایی روز به روز زندگی انسانها را با خطر بیشتری مواجه کرده و سلامت آن­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­همین منظور، در این مقاله تلاش شده ...

متن کامل

بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی

در این مطالعه با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای ایمنی و کیفیت پروازی و نقش عوامل انسانی بویژه خلبانان در بروز سوانح هوایی به طراحی نوعی مدل مفهومی از دیدگاه مدیریتی پرداخته و عوامل موثر بر عملکرد خلبانان مسافری در قالب سه دسته، عوامل فردی شامل متغیرهای (ضریب هوشی، تمرکز حواس، سلامت جسمی ‌و روحی، تسلط بر زبان تخصصی، میزان تجربه و قدرت رهبری)، عوامل سازمانی شامل متغیرهای (نوع و عمر هواپیما، کیفیت ‌آم...

متن کامل

بررسی نقش عوامل اقلیمی و خشکسالی بر تغییرپذیری عملکرد چهار محصول دیم در مشهد و بیرجند

پیش­بینی عملکرد محصولات زراعی یکی از ابزارهای مدیریتی در برنامه­ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. متغیرهای آب و هوایی و شاخص­های خشکسالی نقش اساسی در پیش­بینی عملکرد ایفا می­کنند. در این تحقیق پیش­بینی عملکرد چهار محصول دیم شامل گندم، جو، هندوانه و نخود در منطقه مشهد و بیرجند براساس متغیرهای هواشناسی و شاخص­های خشکسالی در قالب سه مدل رگرسیونی اتوماتیک، گام به گام و ریج انجام گرفت. برای این من...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر رفتارهای زیست محیطی در ایران

امروزه محیط زیست و حفظ آن یکی از مهم­ترین چالش­های جوامع بشری است. فاجعه زیست ‌محیطی نه تنها آرامش و امنیت زندگی انسان را متأثر می‌سازد، بلکه سلامتی و هستی را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. در این بین، آموزش را می‌توان به عنوان عاملی در نظر گرفت که به افراد برای ایجاد یک درک درست و حساسیت نسبت به محیط زیست و مسائل مرتبط با آن کمک می‌کند. در این مقاله که به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است، به برر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 33

صفحات  101- 118

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023