بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونی­ها) انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامه بود. نتایج نشان داد در بین مشکلات نظام آموزش حضوری در تعاونی­های کشاورزی فقدان آموزش‌های مهارتی و عدم مشارکت آموزشی از اولویت بیشتری برخوردارند. در این تحقیق مهم­ترین قابلیت نظام یادگیری سیار، تعدیل برخی از این مشکلات از قبیل کمّیت و کیفیت پایین آموزش و عدم تحریک عوامل انگیزشی شناسایی شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ارسال سؤالات و دریافت پاسخ‌ها و اخبار به صورت خودکار، ارسال و دریافت اطلاعات از طریق ام ام اس و ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات از طریق اس ام اس، بلوتوث و تلفن‌های گویا به ترتیب قابلیت بیشتری برای آموزش اعضای  تعاونی­های کشاورزی و اعضای هیأت مدیره و کارکنان اداره تعاون را دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی های کشاورزی

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونی­ها) انتخاب...

متن کامل

ویژگی‌های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی‌های کشاورزی

مطالعه حاضر، با هدف تعیین ویژگی­های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی­های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و اعضای هیأت مدیره تعاونی­های کشاورزی استان زنجان (N= 900) تشکیل دادند که از طریق پرسش­نامه­ای در پنج بخش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مزایا و  محدودیت­های یادگیری سیار به ترتیب آموزش مادام‌العمر متناسب با نیاز فراگیر و مشکلات سخت­افزاری از اولویت بیشتر...

متن کامل

نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیامک، به عنوان مؤلفه عمده‌ و برجسته فناوری‌ ارتباطات سیار، برحوزه آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. بدین منظور 60  نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک با مهارت زبان انگلیسی در سطح مقدماتی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا گروه اول به شیوه سنتی و گروه دوم به روش ترکیبی (ترکیبی از روش سنتی و آموزش به کمک فناوری نوین ارتباطات...

متن کامل

نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیامک، به عنوان مؤلفه عمده و برجسته فناوری ارتباطات سیار، برحوزه آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. بدین منظور 60  نفر از دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک با مهارت زبان انگلیسی در سطح مقدماتی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا گروه اول به شیوه سنتی و گروه دوم به روش ترکیبی (ترکیبی از روش سنتی و آموزش به کمک فناوری نوین ارتباطات س...

متن کامل

بررسی نقش مهارت‌های ارتباطات بین‌فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

مهارت­های ارتباطات بین­فردی یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی قلمداد می­شود. بستر ارتباطی مناسب، زمینه را برای انتقال بهتر مفاهیم و اطلاعات فراهم می­کند. جامعه آماری پژوهش شامل تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه بود (120N=) که با استفاده از نمونه­گیری در دسترس، 98 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه­ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان ...

متن کامل

بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونیهای تولیدی کشاورزی استان سمنان

  تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونی تولیدی کشاورزی استان سمنان می پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علّی - ارتباطی انجام شده است. متغیر وابسته، اثربخشی فعالیتهای آموزشی ترویجی در ارتقای سطح دانش اعضای تعاونی تولیدی کشاورزی و متغیرهای مستقل در پنج گروه شامل: ویژگیهای شخصی، اجتماعی ، اقتصادی ، فعالیتهای آموزشی ترویجی و زراعی تقسیم بندی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  143- 158

تاریخ انتشار 2012-03-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023