بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

نویسندگان

  • تیمور سهرابی
  • غلامعلی سلامت منش
چکیده مقاله:

در شرایط آب و هوایی ایران عمده ترین سد راه افزایش تولید ،محدودیت منابع آب می باشد چرا که قسمت عمده آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف شده و از طرف دیگر راندمان مصرف آب نیز در این بخش حدوداً 30 تا 35 درصد میباشد. از این رو استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور اصلی توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد. قابلیت گسترش سطح زیرکشت تا بیش از سه برابر سطح کنونی در صورت تأمین آب،اهمیت موضوع را دو چندان میکند. سیستمهای آبیاری میکرو به لحاظ پتانسیل ایده آل در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن در جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشند. گسترش سطح زیر کشت در شرایط محدود بودن منابع آب حاکی از ضرورت توجه به گسترش این سیستمها در سطح کشور می شود. در راستای گسترش کمی،کیفیت یا عملکرد طرحها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.اندازه گیری عوامل ارزیابی(ضرایب یکنواختی،راندمانهای پتانسیل و واقعی کاربرد آب)از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. در این تحقیق پنج سیستم آبیاری میکرو موجود در سطح استان سمنان از نظر طراحی،اجرا و مدیریت بهره برداری مورد بررسی وهر یک در چهار نوبت در طول فصل آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. عوامل ارزیابی براساس دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا(SCS)اندازه گیری و طرحها مطابق ضوابط طراحی کنترل شدند. با اندازه گیری هشت فشار و دبی،32 قطره چکان در هر ارزیابی در یک واحد آبیاری وکنترل فشار در کل سیستم در حال کار،یکنواختی ریزش و راندمان پتانسیل کاربرد آب تعیین گردید. سیستم A ،درمیان سیستمهای موجود با متوسط یکنواختی ریزش در مانیفلد(EUm)8/91 درصد و متوسط ضریب کاهش راندمان (ERF)89/0 ومتوسط یکنواختی ریزش در سیستم (EUs)7/81 درصد دارای بهترین عملکرد بود. سیستم B با EUm 7/81 درصد، ERF 69/0 وEUs 2/57 درصد در پایین ترین سطح عملکرد بود.متوسط مقادیر EUm در کل مانیفلدهای تحت بررسی 3/87 و ERFبه مقدار 79/0 اندازه گیری گردید.متوسط یکنواختی ریزش سیستم های تحت مطالعه (EUs)به مقدار46/69 درصد و پتانسیل راندمان کاربرد(PELQ)به مقدار48/62 درصد محاسبه شد. کم بودن PELQاز یک سو به ضریب تغییرات ساخت قطره چکانها (Cv)و از سوی دیگر به مدیریت سیستمها مربوط می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

در شرایط آب و هوایی ایران عمده ترین سد راه افزایش تولید ،محدودیت منابع آب می باشد چرا که قسمت عمده آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف شده و از طرف دیگر راندمان مصرف آب نیز در این بخش حدوداً 30 تا 35 درصد میباشد. از این رو استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور اصلی توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد. قابلیت گسترش سطح زیرکشت تا بیش از سه برابر سطح کنونی در صورت تأمین آب،اهمیت موضوع را دو چندان میکند....

متن کامل

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

نظر به اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدودا 30 تا 35 درصد می باشد. از این رو استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور اصلی توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد، در این راستا گسترش سیستمهای آبیاری بارانی به لحاظ پتانسیل بالا در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن در جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشد. در راستای توسعه کمّی، کیفیت کار یا عملکرد این طرحها در جهت رسیدن به موفقیت باید مورد توج...

متن کامل

بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان

نظر به اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدودا 30 تا 35 درصد می باشد. از این رو استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور اصلی توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد، در این راستا گسترش سیستمهای آبیاری بارانی به لحاظ پتانسیل بالا در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن در جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشد. در راستای توسعه کمّی، کیفیت کار یا عملکرد این طرحها در جهت رسیدن به موفقیت باید مورد توج...

متن کامل

ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی برخی از سامانه های آبیاری میکرو در استان اصفهان

با توجه به شرایط بحرانی حادث شده در دهه‌های اخیر برای منابع آبی کشور، متولیان کشاورزی درصدد گسترش سامانه‌های آبیاری میکرو در اراضی کشاورزی می‌باشند، بنابراین برای توسعه و بهره‌برداری پایدار از آن‌ها ارزیابی سامانه‌های مذکور ضروری می‌باشد. در این راستا عملکرد فنی و هیدرولیکی 9 سامانه آبیاری میکرو در استان اصفهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش پس از انجام عملیات صحرایی، پارامترهای ...

متن کامل

تولید مدل رقومی ارتفاع از تصاویرASTER وارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان

مدل رقومی ارتفاع(DEM) امروزه به عنوان ابزار موثری در مطالعات کمی زیست محیطی و مدیریت منابع اراضی برای استخراج داده های ارتفاعی به کار می رود. پیشرفت و توسعه سنجنده ها و ماهواره های منابع زمینی امکان تولید DEM از تصاویر ماهواره ای را فراهم کرده است. DEM های تولید شده از داده های مذکورنه تنها در تفسیر های دو بعدی بلکه در مطالعات سه بعدی سطح زمین نیز بکار برده می شوند. تصاویر سنجنده ASTER که یکی ...

متن کامل

مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

ارتقای عملکرد یکی از چالشهای سازمانهای بخش خصوصی ،دولتی و عمومی است . یکی از رویکردهای استراتژیک سازمانها برای نیل به عملکرد بالا و دستیابی به موفقیت های چشم گیر ،کارآفرینی سازمانی است . در این مقاله ، سازمانهای کارآفرین معرفی می شوند ودلایل انتخاب رویکرد کارآفرینی توسط سازمانهای خصوصی و دولتی بیان می شود. انتخاب یک رویکرد زمانی برای سازمان اثربخش است که بتواند نتایج آن را ارزیابی کند و با مدیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023