× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان طی سال 1386

نویسندگان

  • الماسی, حسن
  • مروجی, سید علیرضا

چکیده

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طور انحصاری با شیر مادر و ارتباط آن با عواملی چون جنس کودک، شغل والدین، بیماری مادر، وزن تولد رتبه فرزندی، نارسی، رجحان جنسی برای خانواده، وضعیت منحنی رشد، نوع زایمان، تحصیلات مادر، وضعیت آموزش شیردهی و افت وزن در ماه های گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر 1/33 درصد بود. تغذیه انحصاری با سطح تحصیلات مادر (001/0=P)، وزن کودک موقع تولد (007/0=P)، کاهش وزن کودک (046/0=P)، آموزش تغذیه انحصاری (004/0=P)، نوع زایمان (045/0=P)، رتبه فرزندی (03/0 =P)، شغل پدر (012/0 =P) و وضعیت منحنی رشد (02/0=P) ارتباط معنادار داشت، اما سایر فاکتورهای مورد بررسی ارتباطی با تغذیه انحصاری با شیر مادر نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به میزان کم تغذیه انحصاری با شیر مادر در این مطالعه و عوامل تاثیر گذار بر آن، به نظر می رسد بالا بردن سطح آگاهی و دانش در مادران، زنان حامله و همچنین خانواده آنها می تواند در بالا بردن میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر به دست آمده در این منطقه موثر باشد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طو...

چکیده مقدمه: یکی از هدف‌های رسیدن به جامعه سالم تا سال 2010، دستیابی به میزان تا 75٪ تغذیه با شیر مادر است. شیر مادر به عنوان بهترین شیر برای نوزادان توصیه می‌شود و شواهد گسترده‌ای مبنی بر اثر محافظت‌کنندگی شیر مادر در برابر بیماری‌های مختلف وجود دارد. هدف: تعیین الگوی انحصاری تغذیه با شیر مادر و برخی عوامل موثر بر آن در مادران شهر اراک. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی بر 352 نفر...

Background and purpose: Exclusive breastfeeding for the first six months after birth has an important role in preventing children morbidity and mortality. Understanding the factors that influence exclusive breastfeeding is critical in promoting this behavior. This study aimed to determine the factors predicting exclusive breastfeeding among children of mothers attending primary health center...

چکیده مقدمه: یکی از هدف های رسیدن به جامعه سالم تا سال 2010، دستیابی به میزان تا 75٪ تغذیه با شیر مادر است. شیر مادر به عنوان بهترین شیر برای نوزادان توصیه می شود و شواهد گسترده ای مبنی بر اثر محافظت کنندگی شیر مادر در برابر بیماری های مختلف وجود دارد. هدف: تعیین الگوی انحصاری تغذیه با شیر مادر و برخی عوامل موثر بر آن در مادران شهر اراک. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی بر 352 نفر از م...

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیرمادر در شش ماه اول بعد تولد نقش مهمی در کاهش ب یماری و مرگ و میر کودکان دارد . بررسی فاکتورهای تاثیر گذار برتغذیه انحصاری با شیرمادر جهت ارتقا این مهم اهمیت زیادی دارد . هدف این مطالعه تعیین فاکتورهای تقویت کننده و بازدارنده مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرمادر درکودکان مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری می باشد. مواد و رو ش ها: در این مطالعه توصی...

Background & Objectives: Exclusive breast-feeding during the first 6 months of life is the best type of nutrition for the infants in terms of fulfilling their its physical and emotional needs. The incidence of many kinds of infection decreases with breast-feeding. The aim of this study was to determine the prevalence of exclusive breast-feeding infants aged less than 6 months in Mash'had and to...