بررسی وضعیت دگر گشنی گلرنگ در کرج

نویسنده

  • بهمن یزدی صمدی
چکیده مقاله:

وضعیت دگرگشنی دریک گیاه نسبت به ارقام ومحیطهای مختلف ممکن است تفاوت کند. در موردچگونگی دگرگشنی گیاه گلرنگ مطالعاتی درآمریکا وهندوستان انجام شده ولی در ایران تاکنون مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است. انجام اینگونه مطالعات در نواحی مختلف مملکت مفید وبرای کارهای اصلاح گلرنگ لازم است. برای مطالعه وضع دگر گشنی در گلرنگ دو آزمایش بکار رفت. در آزمایش اول سه توده گل قرمز‘ گل سفید‘ گل زرد- گل سفید وخاردار-بی خار مورد مطالعه واقع شده ونتایج گیاهان گل سفید و بی خار بطور مجزا بررسی و تعداد گیاهان گل قرمز‘ گل زرد وخاردار آنها معلوم شد و از روی این اطلاعات درصد دگر گشنی بدست آمد. معلوم شد که درصد دگر گشنی در توده گل قرمز- گل سفید 5/17 درصد‘ در توده گل زرد- گل سفید 4/29 درصد و در توده خاردار – بی خار 1/10 درصد بوده است . در آزمایش دوم نمونه هایی از گونه وحشی گلرنگ درمزرعه کشت و در اطراف آن با فاصله چند متر گونه اهلی گلرنگ کاشته شد. سال بعد بذر و گونه وحشی کاشته شده و دربین 2377 بوته تعداد 47 بوته دورگ (هیبرید) مشاهده شد. بطور تقریب درصد دگرگشنی در این آزمایش برابر 2% بود و بنظر می رسد که در شرایط این آزمایش آمیزش بین دو گونه چندان به سهولت انجام نمی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تعیین میزان دگر گشنی در نخود

در نباتات زراعی که از طریقه جنسی تولید مثل می نمایند سیستم با روری بین دو حد خود گشنی اجباری می توانندمتفاوت باشد. با در نظر گرفتن نسبت خودگشنی یا دگر شنی نباتات زراعی را بدو دسته خودگشن و دگر گشن تقسیم می کنند. درصد خودگشنی یا دگر گشنی در یک نبات ممکن است ا ز یک رقم با رقم دیگر و یا حتی برای یک رقم در شرایط محیطی مختلف باشد و تعیین این درصد از نظریه به نژادی گیاه حائز اهمیت است. دراین آزمایش ب...

متن کامل

بررسی و تعیین میزان دگر گشنی در نخود

در نباتات زراعی که از طریقه جنسی تولید مثل می نمایند سیستم با روری بین دو حد خود گشنی اجباری می توانندمتفاوت باشد. با در نظر گرفتن نسبت خودگشنی یا دگر شنی نباتات زراعی را بدو دسته خودگشن و دگر گشن تقسیم می کنند. درصد خودگشنی یا دگر گشنی در یک نبات ممکن است ا ز یک رقم با رقم دیگر و یا حتی برای یک رقم در شرایط محیطی مختلف باشد و تعیین این درصد از نظریه به نژادی گیاه حائز اهمیت است. دراین آزمایش ب...

متن کامل

بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام

Self-incompatibility is one of the most prominent inhibiting factors in almond production which reduces fruit set, making orchard management difficult. Therefore, breeding of almond to produce self-compatible genotypes is indispensably important. In this research work, pollen tube growth rate was studied in 38 genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female ...

متن کامل

میزان گلهای کامل‘ خصوصیت گرده افشانی وریزش میوه درسه رقم زیتون (olea europea L.) محلی ایران‘ روغنی‘ ماری و فیشمی

میزان گلهای کامل ونر در سه رقم زیتون محلی ایران (روغنی‘ ماری و فیشمی) ومیزان خودگشنی ‘ دگر گشنی ‘ خودگشنی + دگر گشنی و ریزش میوه در دو رقم روغنی وماری مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین درصد گلهای کامل بترتیب مربوط به ارقام فیشمی ‘ روغنی وماری بود. درصد خودگشنی وخودگشنی + دگر گشنی در رقم ماری نسبت به روغنی بالاتر بود. اختلاف بین درصد دگرگشنی و ریزش میوه در دو رقم مذکور معنی دار نبود.

متن کامل

بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام

self-incompatibility is one of the most prominent inhibiting factors in almond production which reduces fruit set, making orchard management difficult. therefore, breeding of almond to produce self-compatible genotypes is indispensably important. in this research work, pollen tube growth rate was studied in 38 genotypes obtained from crossing between touno (male parent) and shahrood 12 (female ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1978-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023