بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در سال 81-1380

نویسندگان

  • قاسمی, افسانه
  • مرادی‌لاکه, مازیار
  • بیرشک, بهروز
  • تقی‌پور, رویا
چکیده مقاله:

Multiple studies have demonstrated more common psychological disorders in women than in men, but it is worth mentioning that these studies have been done generally and they are not specific to pregnant women. This study was conducted to assess psychological state of pregnant women and its related factors. It was carried out as a cross-sectional survey in 4 health centers(under supervision of north, south, west and east health centers of Tehran) and in Shahid Akbarabadi Hospital center on 1452 pregnant women. Psychological evaluations were performed using SCL-90-R self-administered questionnaire. The mean score of each dimension was calculated and respondents were classified as having no, mild, moderate or severe symptoms. To determine the related factors, logistic regression method was applied. The moderate or severe symptoms (cut off >2) in pregnant women were ranked, due to their prevalence, as somatization(10.6%), depression (10.5%), paranoid view(10.1%), anxiety(9.5%), interpersonal sensitivity (8.8%), hostility(6.6%), obsession & compulsion (5.4%), phobia (4.7%) and psychotic thinking (3.2%). The prevalence of moderate to severe mental disorders(GSI>2) was estimated 5%. Among fertility factors (gravity, nulliparity, history of abortion and history of infertility) infertility was the most relevant factor with mental symptoms. Although prevalence of psychological disorders among pregnant women can be due to several factors like age and sex, part of it may be due to their pregnancy state. This is especially important in high-risk cases with a history of infertility or abortion. In general, pregnancy provides an appropriate opportunity for evaluation and screening of mental disorders in women who have not referred to any medical centers for this purpose. Therefore, integration of psychological counseling in prenatal care programs is recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در سال ۸۱-۱۳۸۰

پژوهشهای متعددی که در بسیاری از نقاط دنیا و همچنین ایران صورت گرفته است، نشان دهنده بالاتر بودن اختلالات روانی در زنان نسبت به مردان می باشد اما لازم به ذکر است که این تحقیقات به شکل کلی انجام شده و به خانمهای باردار اختصاص ندارد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت روان در خانمهای باردار شهر تهران و عواملی که با شدت علائم روانی در آنها در ارتباط هستند، صورت گرفت. این تحقیق به شکل یک مطالعه پ...

متن کامل

بررسی شاخص CPITN در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال 1380

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداش...

متن کامل

بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روان زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه

  پیش زمینه: با توجه به اثرات سوء اختلالات سلامت روان بر ارتباطات زن حامله و ارتباط مادر و کودک و زن و شوهر اهمیت شناسایی راه­های عملی در پیشگیری از این اختلال، ضروری به نظر می­رسد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین نقش مشاوره در سلامت روان زنان حامله صورت گرفت.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 200 زن حامله که در سال­های 83-1381 جهت مراقبت­های پره ناتال به مراکز بهداشتی شهر ارومیه مراجعه ن...

متن کامل

الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پر...

متن کامل

بررسی وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی

بررسی وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی سحر شیخی‌زاده اناری١*، حبیبه احمدی پور٢   دریافت مقاله:٩٤/١١/١٨                 دریافت مقاله اصلاح شده:٩٥/٠٣/١٩              پذیرش مقاله:٩٥/٠٣/٢٢ ١.پزشک عمومی،MPH، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ٢. استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت،پژوهشکده آینده پژوهی...

متن کامل

بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78

زمینه و هدف: از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار می باشد. وزن گیری زیاد زن باردار باعث چاقی او بعد از زایمان و عوارض بعدی خواهد شد. از طرف دیگر وزن گیری ناکافی او نیز با عوارضی همچون تأخیر رشد داخل رحمی جنین و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن (میزان و روند آن) در زنان باردار مر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 36

صفحات  585- 596

تاریخ انتشار 2003-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023