بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

نویسنده

  • دکتر عباس حرّی
چکیده مقاله:

مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتاً برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق پژوهشی که در حوزه مورد بررسی محقق پدید آمده است . دراین میان ‘ پیشینه از آن جهت که میان تحقیقات گذشته و پژوهش در دست انجام رابطه ای علمی و شبکه ای برقرار میکند حائز اهمیت بیشتری است. در بررسی حاضر‘پیشینه های مورد استفاده در پایان نامه های کارشناسی ارشد اطلاع رسانی پزشکی از آغاز تا پایان نیمه اول سال 1375 با استفاده از روش مطالعه استنادی و باتوجه به مواردی چون تعداد وپراکندگی پیشینه ها ‘فاصله زمانی‘نوع محملهای اطلاعاتی‘حداشتراک پیشینه ها‘ومانندآن مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتاً برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق پژوهشی که در حوزه مورد بررسی محقق پدید آمده است . دراین میان ‘ پیشینه از آن جهت که میان تحقیقات گذشته و پژوهش در دست انجام رابطه ای علمی و شبکه ای برقرار میکند حائز اهمیت بیشتری...

متن کامل

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس‘تهران‘وعلوم پزشکی ایران(سالهای1365-1373)

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس ‘تهران و علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت. اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه به 26 نفر از مدرسان و مطالعه مستقیم 158 پایان نامه در کتابخانه دانشکده ها گرد آوری شد‘سپس اطلاعات به دست آمده از جهات زیر مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار گرفت :تعداد پایان نامه ها برحسب زمینه موضوعی‘وانطباق آنها با گرای...

متن کامل

بررسی کاربرد رساله های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

In the present study, we investigated the attitudes of supervisors, staff and individuals in charge of libraries of Tehran, Iran and Shahid Beheshti universities of medical sciences on the quality and quantity of use of 22 theses on librarianship and medical information course written by students of faculty of management and medical information proposed in years 1992-1993. Data were elicited th...

متن کامل

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از سال 1379 تا 1380

Introduction: Because of the Scientific nature of Universities and their potentials, they have longly been Functioning as the cradle for research projects. Every individual in order to be graduated is to submit an acceptable research work which will Lead to an academic endeavour in different scientific disciplines. Methods: In this descriptive survey, 87 M.S. Theses of the School of Management ...

متن کامل

گرایش موضوعی پایان نامه های دانشکده مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی (سال تحصیلی 1380-1386)

Introduction: Thesis commonly reflects student's research interests, which are formed in the university education courses. Formation problem in thesis is one of the most important subjects in these research documents. Limitations and situations govern in research scope causes author (researcher) to limited framework of topic as problem base in his or her research. Investigation of thesis conten...

متن کامل

روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (1384- 1378)

کشف روش های به کار رفته در پژوهش های پایان نامه ای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی داشگاه تهران و گرایش ها و روند تحول پیدایش و افول آنها هدف تحقیق حاضر بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد که در میان 436 پایان نامه دفاع شده در فاصله سالهای 1348 تا 1378 بیشترین سهم از 9 روش به کار رفته متعلق به روش کتابخانه ای (با 9/42 در صد) و پیمایشی (با 1/37 در صد) بوده است . اما روند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1-4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023