بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارسمتوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

نویسندگان

  • ابوالفضل بختیاری
  • الهه سلیمی
  • رضا نجف بیگی
چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهرانمیباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوعپیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماریآن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزشوپرورششهر تهران بهصورت خوشهایچندمرحلهای انتخاب شد که تعداد 170 پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمعآوری گردید و نرخبازگشت پرسشنامهها حدود 76 % به دست آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن است که: ویژگیهای شخصیتیبهطور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و واقعبینی به ترتیب بیش ازسایر ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط است. ویژگیهای رهبری بهطور معناداری بااثربخشی مدیران رابطه دارد و برنامهریزی آموزشی، تمرکز بر یادگیری و بهرهگیری از مشارکت والدین،دانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر ویژگیهای رهبری با اثربخشی مدیران در ارتباط است.بین دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران آموزشوپرورش و مدیران مدارس متوسطه در موردویژگیهای شخصیتی و رهبری با اثربخشی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران مدارس بیش ازصاحبنظران معتقدند این ویژگیها با اثربخشی مدیران رابطه دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی قابلیتهای مدیریتی مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران

در این تحقیق، با استفاده از مدل اسلوکوم و همکاران، میزان برخورداری مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران از قابلیتهای مدیریتی مطالعه و بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قابلیتهای برنامه‌ریزی و مدیریت، کار تیمی و خودگردانی جامعه مدیران مورد بررسی در سطح خوب و قابلیت آگاهیهای جهانی این مدیران در سطح متوسط قرار دارد. همچنین، قابلیت ارتباطی و اقدام استراتژیک این مدیران در سطح متوسط تا خوب ا...

متن کامل

بررسی رابطه بین جو سازمانی و حل مساله مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه الگوی مناسب مدیریتی

باعنایت به اینکه نقش مدیران در سازمان ها و مجموعه های مختلف علی الخصوص نظام های آموزشی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی این نظام است بسیار مهم و حساس می باشد زیرا که مدیر می تواند توانایی خلاقیت و حل خلاقانه مسائل و مشکلات را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی می شود هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و روش حل مساله مدی...

متن کامل

ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزش بالینی: مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران

اهداف: ارتقاء کمی و کیفی آموزش پزشکی، نیاز به وجود مدیرانی آگاه و برخوردار از مهارت و دانش لازم، جهت مدیریت آموزشی حجم عظیم دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد. با این حال، بسیاری از مدیران آموزشی گروه‌های بالینی، کار خود را بدون آمادگی برای مواجه شدن با چالش‌های پیش‌رو شروع می‌کنند. این مطالعه با هدف ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی در این سطح انجام شد. روش‌ه...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

هدف: پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان می پردازد که به روش پیمایشی و رویکردی توصیفی از طر یق پرسشنامه محقق‏ساخته انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه‏های مرکزی دانشگآن‏های دولتی شهر تهران است که حدود100 نفر می‏باشند و از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانشگاه‏های مورد ...

متن کامل

وضعیت آگاهی مدیران بیمارستان‌های دولتی شهر تهران از حقوق بیمار

Introduction: The patient who is referred to a medical center for the physical or mental injuries has legal and official rights. With due attention to the increasing knowledge of patients about their rights and also their needs and expectations from medical centers, it is necessary that all members involved in of caring of patient, including hospital managers, be aware of patient rights. This s...

متن کامل

تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر تهران و ارائه یک الگوی مناسب جهت کاربرد آن

اعمال مدیریت در این عصر از پیچیدگی خاصی برخوردار است و دانش و مهار تهای خاص خود را طلب می کند. مقوله استانداردسازی دانش و عملکرد مدیران نیز کمک شایان توجهی به اعمال مدیریت مؤثر م ینماید، لذا پژوهشگر با توجه به مبانی نظری و پیشینهپژوهش در ایران و جهان مؤلف ههای اصلی استاندارد عملکرد مدیران آموزشی را شناسایی و در قالب چهار موضوع کلی مدیریت ورهبری سازمانی، رهبری آموزشی، گستره رفتار اخلاقی، نظام ار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 23

صفحات  155- 178

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023