بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریا‌‌بی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)

نویسندگان

  • دردانه اصغری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی * نویسنده مسئول مقاله
  • نسترن شریفی راهنما و مدرس دانشگاه
چکیده

چکیده پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد می‌پردازد. این پژوهش با این فرضیه که پرسشنامه فراشناخت حالتی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش حالات فراشناختی در دانش‌آموزان می‌باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 126 پسر و 227 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز آزمون فراشناخت حالتی دانش آموزان میباشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار و نرم مناسب می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی تجدید نظر شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران شهر تهران

زمینه: پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی‌قراری، تشویش، نگرانی و فعال‌سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده‌اند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ تجدیدنظر شده اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیۀ ورزشکاران شهر تهران بودند. 376 پرسش‌نامه به وسیله ورزشکاران 16 تا 44 ساله‌ای که در رشته‌های مختلف فعالیت داشتند، ت...

متن کامل

بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان

Objectives The aim of this study was to examine the confirmatory factor structure and validation of wife abuse Questionnaire in sample women of subclinical. Methods The study is cross-sectional and Married women’s Mashhad city of formed the study population. Sample size of 671 women was selected by Availability sampling  and the Qahari wife abuse Questionnaire  with questionnai...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه

چکیده: هدف از این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه(SCS) گرونرت در مدارس دوره ابتدایی می­باشد. این ابزار در صدد است تا میزان فرهنگ همیاری در مدرسه را از دیدگاه معلمان مدارس مورد ارزیابی قرار دهد.پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه­ای و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن شامل 1736 نفر از  معلمان  مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94 می­باشد. حجمنمونهدرتحلیلعا...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

هدف عمده پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی و هم چنین ارتباط مؤلفه-های آن با سبکهای دلبستگی میباشد. تعداد 500 نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ (1983) و سبکهای دلبستگی بزرگسالان تجدیدنظرشده (1990) را تکمیل نمودند و دادهها به روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم پنج عامل(حلتع...

متن کامل

ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی پرسشنامه انگیزش تحصیلی حالتی(ASM)

این پژوهش با هدف ساخت ابزاری دقیق و مناسب به منظور سنجش انگیزش تحصیلی حالتی انجام گرفته است. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه­ای بر اساس مبانی نظری در حیطه­ی انگیزش تحصیلی تهیه شد. از طریق اجرای مقدماتی و نظر­خواهی از پاسخ دهندگان و ده نفر از اساتید روانشناسی "روایی محتوایی" آن تأیید شد و پایایی آن دراجرای مقدماتی با روش همسانی درونی و آلفای کرونباخ (95/.) محاسبه گردید. این پرسشنامه 53 سؤالی ...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری

Objectives The present study investigated the factor structure and reliability of the Parenting Style Index 2. Methods A total of 381 students of Hakim Sabzevari University filled out the survey. An exploratory and confirmatory factor analysis was used to investigate the factor structure of the method, and Cronbach’s alpha and test-retest methods were employed for examining the reliabili...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 18

صفحات  29- 42

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023