× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی پاتوتایپ‌های اشرشیا کلی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی نمونه‌های اسهالی بیمارستان‌های تبریز در سال 1392

نویسندگان

  • انگوتی, گلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • زرین قلم مقدم, مریم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • صفائیان, فیروزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • نهایی, محمدرضا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • گودرزی, حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

Background: Escherichia coli, the most frequent cause of bacterial infectious diarrhea, is responsible for an enormous burden of morbidity, mortality, and health care costs. Paradoxically, as the predominant facultative member of the normal human colonic flora, E.coli is present in most individuals as a harmless commensal. Cloning techniques are very laborious and expensive. Therefore, today in developing countries, including Iran, old and simple stereotyping by latex agglutination kit and various PCR methods are preferred. According to the results of previous studies and the importance of proper knowledge about the epidemiology of diarrheal pathogens, especially E. coli in most developing countries, the aim of this study was to identify Escherishia coli pathotypes using polyclonal antisera and evaluation of their antibiotic resistance in cases of diarrhea in selected hospitals of Tabriz city. Materials and methods: A total of 150 E.coli strains were collected from cases of diarrhea in selected hospitals of Tabriz city. After confirmatory tests, E.coli pathotypes were identified using polyvalent antisera. The antibiogram profiles were performed by Kirby-Bauer method according to CLSI standards. Results: With the latex agglutination kit three serogroups were identified among E.coli isolates from cases of diarrhea. The most antibiotic sensitivity rates of E.coli serotypes were to Nitrofurantoin and Imipenem. A high frequency of E.coli resistance to Ampicillin and Co-trimoxazol was observed. Conclusion: Reports on prevalence of diarrheagenic E.coli in Iran are rare and little is known about the epidemiology of E.coli pathotypes. Studies in Iran showed that diarreagenic E.coli are among the most prevalent causative agents in acute diarrhea. Therefore, knowledge of the status of the E.coli pathotypes in Iran is important for planning of appropriate public health programs for control of the disease. Also in much of developing world without access to good quality medicines, infections continue to be the major killers, and in all countries, infections with resistant microorganisms are major cause of death.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پاتوتایپ های اشرشیا کلی در ایجاد اسهال و عدم بررسی این سویه ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران٬ شناسایی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی این سویه ها ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین پاتوتایپ های اشرشیا کلی و مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های اسهالی بیمارستانی تبریز در سال1392 بود. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، 150 نمونه اشرشیا کلی به طور مستمر از نمونه ه...

Received: 19 Feb, 2013 Accepted: 25 Apr, 2013AbstractBackground & Aims: One of the most prevalent bacterial infections is urinary tract infection (UTI) and Escherichia coli has been isolated from 75-90 percent of UTI cases. On the other hand, the rate of community acquired UTI caused by extended spectrum beta-lactamase producing E. coli, in particular blaCTX-M is increasing worldwide. Therefore...

سابقه و هدف: اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک دلیل عمده اسهال نوزادان در سرتاسر جهان و تهدید بومی مهمی برای سلامت کودکان درکشورهای در حال توسعه به شمار می آید. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن به ویژه در کودکان به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چند دارویی در انتروپاتوژنیک های جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه ...

زمینه و هدف: باکتری اشرشیا کلی یکی از عوامل مهم اسهال در کودکان، افراد مسن و دارای ضعف سیستم ایمنی در کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه های اشرشیا کلی عامل عفونت های روده ای در شهرستان شهرکرد به منظور دست یابی به اطلاعات برای درمان سریع و مناسب بیماران بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی در سال 13٩٠ انجام شد، ٢٣٤ نمونه م...

Background & Aim: Staphylococcus aureus is one of the main causes of nosocomial infections and plays an important role in making hospital staff sick. This study was aimed to investigate the frequency of Staphylococcus aureus carriers and its methicillin-resistant pattern in Torbat Heydariyeh hospitals staff in 2013. Methods: This is a descriptive/cross sectional study conducted on 130 hospit...