بررسی پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در نیمه اول سال 1378 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از نظر رعایت اصول علمی نگارش

نویسندگان

  • باقرزاده, امیرحسین
  • میرصمدی, میرمنصور
  • چهره یی, علی
چکیده

  University is a suitable place for research because of enough facilities and active students. Each student should has enough knowledge in research field before his or her graduation. Submission of an appreciate thesis could be a beginning for advanced research, therefore we evaluated the methodological structure of submitted theses by medical students in Iran university of medical sciences in first academic term of 1999. In this cross-sectional study we studied all theses belong to medical students graduated in first term of 1999. Different parts of thesis (e.g. title, abstract, introduction, method and material, results, discussion and references) were evaluated for methodological structure and analyzed by statistical tests. In this study “title” gained highest score (14.97 out of 15) and then “results” gained 19.31 out of 25, “introduction” gained 11.66 out of 15, “method and material” gained 75.8 out of 100, “discussion” gained 13.1 out of 20, and “references” gained 7.83 out of 15. Also, “new ldeas” gained 34.3 out of 40 (range: 23.38-35.22), “regularity” gained 16.88 out of 20 (range: 16.14-17.63), “Suggestions” gained 24.58 out of 45 (range: 21.78-27.4). Mean score for “methodological structure” was 224.8 out of 305 (range: 217.46-222.14).   Although this study is about evaluation of methodological structure of theses, it would be necessary for more research about superiority and quality of theses, and statistical errors of them. We suggest that all these must be evaluate carefully not only for methodological structure but also for all scientific features for up-grading quality of theses.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

Introduction : Writing the thesis is one of the first experiences of university students. It is usually conducted satisfactorily under the advice an advisor. Yet, there are some problems in this regard. Objectives : The purpose of the present study was to evaluate the quality of the medical and dental theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods and Materials : This was a q...

متن کامل

ارزیابی پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش

اهداف: یکی از مهم ­ترین منابع پژوهشی دانشگاه ­ها، پایان­ نامه ­ها هستند. انجام پژوهش در رشته­ های مختلف علوم پزشکی موجب ارتقا و پیشرفت علم پزشکی است و اجرای هرچه بهتر پایا ­ن نامه ­های دانشجویی براساس استانداردهای موردنظر از جایگاه خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی پایان­ نامه ­های دانشجویی و دستیاری پزشکی از نظر رعایت اصول نگارش بود.   روش­ ها: طی مطالعه ­ای مقطعی- تحلیلی از سال 1379 ...

متن کامل

ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش

  اهداف: یکی از مهم‌­ترین منابع پژوهشی دانشگاه‌­ها، پایان­‌نامه‌­ها هستند. انجام پژوهش در رشته­‌های مختلف علوم پزشکی موجب ارتقا و پیشرفت علم پزشکی است و اجرای هرچه بهتر پایا‌­ن‌نامه‌­های دانشجویی براساس استانداردهای موردنظر از جایگاه خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی پایان­‌نامه‌­های دانشجویی و دستیاری پزشکی از نظر رعایت اصول نگارش بود.   روش­‌ها: طی مطالعه‌­ای مقطعی- تحلیلی از سال 137...

متن کامل

تعیین وضعیت شغلی فارغ التحصیلان مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی (1378)

This cross-sectional study aimed to investigate the employment status of graduates of medical records in 1999. A questionnaire was compiled and sent to all individuals graduated in this course from Iran and Shahid Beheshti medical universities during 1989-1997. Forty-three percent of questionnaires were sent back completely filled out. Individuals were asked to state, besides declaring the st...

متن کامل

بررسی رعایت اصول نگارش علمی پایان نامه‌های تحقیقاتی دانشجویان پزشکی

ABSTRACT To acquire independence, development, and progress,one should pass the road of investigation which is somehow uneven. In our country the history of investigation ,especially in the field of medicine has not been so brilliant ,and medical investigations used to have no definite and continual process;and no firm invesigational structure have been observed. Students theses are one of the...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 32

صفحات  741- 750

تاریخ انتشار 2003-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022