بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

نویسندگان

  • آرمان احمدی دانشگاه تبریز
  • سعید سلطانی بهرام دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

      محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   سعید سلطانی بهرام، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز   آرمان احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز       چکیده آنومی اجتماعی، معضلی اجتماعی است که در بسیاری از جوامع دیده می‏شود. در یک تأمل آسیب‏شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، که متناسب با ویژگی‏ها و اوضاع مختلف جوامع، عوامل گوناگون سهم متفاوتی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آنومی اجتماعی شهروندان حاشیه‏نشین شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن، با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان مناطق حاشیه‏نشین شهر تبریز بوده، که از میان آنها، 384 نفر با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مطالعه شده‏اند. آزمون‏های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی، برای تجزیه و تحلیل داده‏ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای دینداری، قانون گریزی اخلاقی، قانون گریزی ابزاری، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و آنومی اجتماعی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحقیق نشان می‏دهد حدود 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می‏شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز

محمدباقر علیزاده اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   سعید سلطانی بهرام، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز   آرمان احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز       چکیده آنومی اجتماعی، معضلی اجتماعی است که در بسیاری از جوامع دیده می‏شود. در یک تأمل آسیب‏شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، که متناسب با ویژگی‏ها و اوضاع مختلف جوامع، عوامل گوناگون ...

متن کامل

بررسی رابطه ی بین میزان آنومی اجتماعی و دینداری با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز

موضوع پژوهش حاضر « بررسی رابطه ی بین میزان احساس امنیت اجتماعی و دینداری با آنومی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز» می¬باشد. روش اجرای پژوهش حاضر از نوع پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری آن تمامی افراد بالای 18 سال شهر تبریز در زمان انجام پژوهش بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 415 نفر تعیین شد که در تحلیل نهایی 422 نفر مورد بررسی قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات پژوهش ترکی...

15 صفحه اول

بررسی عوامل موثر اجتماعی در احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

آنومی به معنای شرایط بی‌هنجاری و بی‌قانونی ازجمله مسائل اجتماعی ­ناشی از دوران گذرا هرجامعه است. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا میان عوامل اجتماعی و احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز رابطه وجود دارد یا نه؟» «احساس آنومی» در این تحقیق متغیر وابسته و از طریق بررسی متغیرهای مستقل عوامل اجتماعی (مشارکت، طبقه، همبستگی، نظارت و شکاف ارزشی) بررسی می‌شود. این تحقیق از نظریات دورک...

متن کامل

بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

پدیده نزاع و درگیری در جامعه، از آن دسته آسیب‌هایی است که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می‌آورد که این امر با زمینه‏سازی برای ایجاد نزاع و تنش‌های بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد. هدف از این پژوهش، بررسی نزاع در بین شهروندان می‌باشد. روش انجام پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، شهروندان 18 تا 60 سال ساکن شهر یزد است که 324...

متن کامل

بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز

امروزه مشارکت در بستر جامعه­ای دموکراتیک و مدنی، صورتی نهادمند به خود گرفته و اندیشمندان توسعه، گسترش مشارکت سیاسی در میان توده­ی مردم را یکی از وجوه نوسازی سیاسی تلقی می­کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز انجام شده است. بیگانگی اجتماعی از سوی جامعه­شناسان و روان­شناسان اجتماعی برای توضیح صور آسیب­شناختی مشارکت سـیاسی و تبیین انفعال،...

متن کامل

بررسی تأثیر آنومی اجتماعی بر رفاه ذهنی در میان شهروندان جوان شهر تهران

یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در دنیای امروز دستیابی به هر دو بعد عینی و ذهنی رفاه اجتماعی است. چرا که دیگر تنها ابعاد عینی به تنهایی تأمین کننده نیازهای افراد نیستند و توجه به ابعاد ذهنی به علت تاثیر مستقیمی‌ که بر کیفیت زندگی انسان دارند نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ بنابراین مشکلاتی هم که این بعد از رفاه اجتماعی را دچار خدشه می‌‌کنند و نهایتا رسیدن به آن را به تعویق می‌اندازند دغدغه بسیاری از بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023