بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش‌های سرولوژیک و PCR

نویسنده

چکیده مقاله:

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنPolymyxa  betae Keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع‌آوری گردید. به وسیله آزمون‌های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه‌های تصادفی و علائم‏دار ردیابی و مشاهده شد. عصاره ریشه‌های موئین نمونه‌های آلوده به صورت مکانیکی روی گیاهان محک مایه‌زنی شد و به ترتیب در Chenopodium quinoa منجر به لکــه‌های کلـروتیـک و نهـایتاً نکروتیک شد و در C. amaranticolor تولید لکه‌های نکروتیک موضعی کرد. آزمون زنجیره‌ای پلی‌مراز نیز در مورد گیاهان آلوده توسط آغازگرهای اختصاصی RNA1 تا RNA4 انجام شد و به صورت ملکولی وجود ویروس را تأیید کرد. با استفاده‏از آغازگرهای اختصاصیP. betae  وجود قارچ ناقل در 94درصد از نمونه‌های جمع‌آوری شده ثابت گردید. در نهایت بخشی‏از RNA 4 این ویروس نیز تعیین توالی شد و با سایر توالی‌های ثبت شده در بانک ژن مقایسه گردید که به ترتیب 3/99 و 6/99 درصد با جدایه‌های گزارش شده از ژاپن و ایتالیا مشابهت داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش های سرولوژیک و pcr

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنpolymyxa  betae keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع آوری گردید. به وسیله آزمون های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه های تصادفی و علائم‏دار ردیابی...

متن کامل

خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه‌گنایی یا ریزومانیا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به‌منظور استفاده‌ از روش‌های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده‌از این روش‌ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم‌پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص‌سازی و آنتی‌بادی علی...

متن کامل

شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورز...

متن کامل

خالص سازی و تولید آنتی سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه گنایی یا ریزومانیا (rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به منظور استفاده از روش های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده از این روش ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص سازی و آنتی بادی علیه...

متن کامل

ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی...

متن کامل

شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  BNYVV عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ A، B، P و J است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های A وB  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های P و J دارای یک مولکول RNA5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 2

صفحات  175- 163

تاریخ انتشار 2007-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023